Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skara kn, SYNNERBY 9:1 SYNNERBY KYRKA

 Anläggning - Värdering

SYNNERBY KYRKA
4/12/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - Synnerby kyrka har ett öppet och framträdande läge i odlingslandskapet. Kyrkan utgör, tillsammans med prästgård, församlingshem, två skolbyggnader, församlingshem samt kyrkstall, en kyrkomiljö på medeltida kyrkplats.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av en jämn, kallmurad stenmur av kvadersten och av en trädrad. Ingångarna utgörs av smidesgrindar mellan stenstolpar. Väster om kyrkan finns en stor tumba med inskriptioner från 1750 och en runsten. De nyare gravvårdarna i norr indelas genom häckar i kvarter.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Synnerby kyrka uppfördes 1905 -1907 efter ritningar av Hjalmar Tessing. Den utgörs av ett mycket stort, rektangulärt långhus femsidig absid i öster och spetsigt, högt torn i väster. Exteriören, med sina oputsade sandstenskvadrar, spetsbågiga gjutjärnsfönster, utbyggda vindfång och tornur, visar på ett tydligt sätt det sena 1800-talets nygotiska ideal.
Vid Adolf Niklassons renovering 1938 insattes nuvarande altarring. Trots förändringar 1938 har interiören till stor del bibehållit sin ursprungliga, nygotiska karaktär med bevarat, kassettindelat tredingstak , bänkinredning, läktare, predikstol och nummertavlor, ritade av Tessing. Den föregående kyrkan har lämnat spår i form av en 1200-tasskulptur, troligen föreställande Sankt Erik, samt genom gravhällar, liljestenar, trädopfunt och timglashållare från 1700-talet. Från 1700-talet är troligen även altartavlan med klassiserande altaruppsats från 1938. 1956 insattes kyrkans varmluftsanläggning. Färgsättningen är från 1972.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkan är belägen på medeltida kyrkplats i en väl sammanhållen by - kyrkomiljö.
-Exteriören och interiören är en god representant för de mycket stora, nygotiska sockenkyrkorna från sekelskiftet 1900
-Skiffertaket med små takkupor utgör ett regionalt särdrag
-Kyrkans gjutjärnsfönster
-Bevarade inventarier från föregående kyrka visar på en lång kontinuitet
-Bevarad ursprunglig inredning
-Kyrkogårdens runsten, tumba, stenmur, trädrad, smidesgrindar och grusgångar.