Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, FRIEL 27:1 FRIELS KYRKA

 Anläggning - Värdering

FRIELS KYRKA
9/7/03
Motivering
KYRKOMILJÖN - Friels kyrka utgör, tillsammans med bland annat en omgivande gårdar och en före detta skola, en samlad kyrkomiljö. Förhistoriska lämningar strax söder om kyrkan visar på en lång kontinuitet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Friels äldre kyrkogård utvidgades i öster 1991. Kyrkogården inramas av en kallmurad stenmur och den äldre delen även av en stenmur. Anläggningen innehåller även smidesgrindar med stenstolpar och grusgångar. Utmed kyrkgårdsmuren finns ett rest kors och 13 gravstenar från 1600- och 1700-talen, vissa med reliefer.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkans nuvarande, vitputsade långhus och smalare kor uppfördes under tidig medeltid. Sakristian är från 1770. Vid 1800-talets slut sänktes långhuset och kompletterades med ett torn, ritat av Lars Kellman. Tornet, av oputsad granit och med tegelomfattningar och frontoner, är ett exempel på tidens materialrealism. Utmed fasaden finns en liljesten och två gravhällar.
En dopfunt och en skulptur är medeltida, men i övrigt präglas interiören av förändringar under 1800- och 1900-talen. Från 1904 stammar predikstolen med Regina Kylbergs dekormålningar och troligen även bänkinredningen. Vid Adolf Niklassons renovering 1938 övermålades 1800-talets väggdekor och en altaruppsats från 1700-talet återinsattes i kyrkorummet.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkan utgör tillsammans med närbelägna byggnader en kyrko- och bymiljö.
-Medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument
-Kyrkans medeltida utsträckning.
-Tornet representerar det sena 1800-talets historiserande byggnadsstilar.
-Inredning från medeltid, 1700-tal och tidigt 1900-tal.
- Regina Kylbergs målningar
-Kyrkogårdens grusgångar, trädrad, stenmur, smidesgrindar och äldre gravvårdar.