Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HOVÅS 3:314 ASKIMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

ASKIMS KYRKA
6/9/06
Motivering
ASKIMS KYRKA ligger på en liten ås med nord-sydlig sträckning omgiven av en kyrkogård.
Kyrkogårdens murar, smidesgrindar, terrasseringar och uppvuxna lövträd är väsentliga för anläggningens karaktär. Bisättningsrummet är tidstypiskt (1950) och tydligt anpassat till kyrkan.

KYRKAN invigdes 1879 på ny kyrkplats, sannolikt efter ritningar av Ludwig Hedin. Den ersatte en äldre medeltida kyrka i socknen. EXTERIÖREN är utformad i en enkel nygotik med inslag av nyklassicistiska stilelement. Dess främsta karaktärsdrag är kopplade till materialval, d.v.s. spritputs, skiffer, natursten och tegel, samt historiserande stilelement såsom den spetsiga tornhuven, de spetsbågiga muröppningarna, gjutjärnsfönstrens masverksinspirerade spröjsindelning och de mönstermurade listverken längs takfoten. Kyrkan är symmetrisk i plan och fasader, med undantag för den senare tillbyggda sakristian.

Exteriören är i allt väsentligt oförändrad sedan byggnadstiden. Det höga, spetsiga tornet är ett landmärke i området.

INTERIÖREN har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär, trots flera omfattande renoveringar. Kyrkorummet är ljust och luftigt med ljusa färger och många stora fönster. Predikstolen, orgelfasaden, bänkarna och altarringen är bevarade sedan byggnadstiden, liksom de synliga delarna av takstolen. Den stora altaruppsatsen är framträdande i kyrkorummet. Altaruppsatsen av Nils Gustafsson Kihlman är tillverkad 1726 och bevarad från den gamla kyrkan.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- Kyrkogårdens parkkaraktär, murar och smidesgrindar
- Exteriören är i allt väsentligt oförändrad sedan byggnadstiden.
- Interiörens välbevarade ursprungliga karaktär
- Bevarad inredning från byggnadstiden
- Altaruppsatsen från 1726 av Nils Gusafsson Kihlman