Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, OVA KYRKA 3:1 OVA KYRKA

 Anläggning - Värdering

OVA KYRKA
9/19/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Ova kyrka är belägen i en svag sluttning mot Mariedalsån, omgiven av odlingsbygd och i närheten av ett före detta tegelbruk. Tillsammans med närbelägna Mariedals slott, uppfört 1666 genom Magnus Gabriel de la Gardie, utgör kyrkan en kyrko- godsmiljö från 1600-1700-talet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges dels av en stenmur och dels av häckar och dessutom av en trädrad. Kyrkogården är genom grusgångar och häckar indelad i tydliga kvarter med företrädesvis sena 1800-talsvårdar av varierande utformning. Många vårdar omges av grus och stenramar eller gjutjärnsstaket. Här finns även en gravtumba. Kyrkogården utvidgades i norr och väster, troligen 1946.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Ova kyrka uppfördes av sandsten under tidig medeltid. En stor del medeltida murverk är bevarat i långhusets västra parti och sydfasaden finns en igenmurad romansk portal. Kyrkans exteriör präglas även av förändringar på 1720-talet. Då uppfördes nuvarande, tresidigt avslutade kor med koringång i söder, det låga trätornet med lanternin och sakristian med underliggande gravkor. Utmed fasaden står en rest stavkorshäll samt några gravhällar. I samband med Anders Rolands renovering 1913 uppmurades ett lågt vapenhus i väster.
Dopfunten är medeltida liksom fyra liljestenar, nu placerade i vapenhuset. I övrigt präglas interiören huvudsakligen av 1600- och 1700-talen och av ägarna till Mariedals slott. Från sent 1600-tal stammar altaruppsatsen och predikstolen, troligen tillverkade av Nicolas Vallari,, som varkonstnär i de la Gardies krets. 1742 försågs innertaket, genom Johan Liedholm, med rik dekormålning i Läcköskolans anda. Läktarbröstets apostlamålningar och altarringens dekormålning är möjligen också verk av John Liedholm.. Orgeln är tillverkad 1896 av CA Herngren och nuvarande bänkinredning
tillkom 1913.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
- Ova kyrka och närliggande Mariedals gård utgör en gods - och kyrkomiljö.
- Kyrkan speglar inflytandet från en godsägarfamilj under 1600-talet och 1700-talet.
- Medeltida murverk från medeltiden utgör ett omistligt historiskt dokument.
-kyrkan representerar de små medeltida sockenkyrkor som byggts om till salkyrkor på 1600-talet och 1700-talet.
-Medeltida dopfunt och liljestenar
- Interiörens och inredningens huvudsakliga prägel av 1600-1700-tal
- Johan Liedholms målningar i Läcköskolans anda
- CA Härngrens orgel
-Kyrkogårdens trädrad, stenmur, häckar och äldre gravvårdar.