Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, GÖTENE 8:1 M.FL. GÖTENE KYRKA

 Anläggning - Värdering

GÖTENE KYRKA
4/22/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Götene kyrka öster om Kinnekulle ligger i utkanten av Götene tätort, invid skola och prästgård .
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en trädrad och en häck med ingångar i form av smidesgrindar mellan stenstolpar. Den indelas i kvarter genom ett system av häckar och grusgångar. Nordöst om kyrkan, på den del av kyrkogården som tillfogades 1947, står ett stenaltare med träkors. På kyrkogården står även en öppen klockstapel från 1961 och ett nedgrävt bårhus. På den gräsbevuxna kullen över bårhuset ligger två liljestenar och tre gravhällar. Bland övriga gravvårdar finns sju stenkors från 1600- eller 1700-tal samt enstaka gravar med stenram eller järnstaket.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan, av tuktad, vitputsad sandsten, uppfördes under tidigt 1100-tal, enligt traditionen till minne av Sankta Elin. Av den medeltida kyrkan är såväl långhuset som det smalare, rakt avslutade östkoret i det närmaste intakta. I fasaden är en romansk, högt placerad omfattning synlig. Utmed fasaden står två enkla och en dubbel liljesten. Ett vapenhus av trä i söder och ny putsad sakristia i norr uppfördes vid Erik Lundbergs renovering 1962-1964. Taken är spåntäckta.
Det mörka och intima kyrkorummet präglas av medeltid i kombination med 1960-talets modernistiska tillägg. Från tidig medeltid är bevarat en av stiftets äldsta dopfuntar, ett krucifix och ett stenaltare med relikgömma (vilken sägs innehålla en benbit av Sankta Elins finger). Kyrkans kryssvalv, korets rika dekormålningar, tillskrivna den s.k. Götenemästaren, en madonnaskulptur och delar av en altartriptyk är bevarade sedan 1400-talets senare del. Predikstolen skall delvis vara från 1500-talet och därmed en av Sveriges äldsta. Korets senmedeltida målningar samt draperimålningar från 1700-talet restaurerades 1910 av CW Pettersson, som även utförde en geometrisk bård över triumfbågen.
Erik Lundbergs tidstypiska men ändå harmonierande 1960-talstillägg innefattade bland annat nytt kalkstensgolv, ny orgel, ny entré i väster, läktare, bänkinredning, altarring och nummertavla.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
- Götene kyrka har ett centralt och framträdande läge i tätorten Götene.
-Det välbevarade byggnadsverket från medeltiden med anknytning till det lokala helgonet Sankt Elin hör till ett omistligt kulturarv.
-Medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument.
-De senmedeltida kryssvalven och rika kormålningar.
-Bevarade tidigmedeltida träskulpturer, krucifix, altare, altarskåp, dopfunt och vapenhusets liljesten
-Det senmedeltida altarskåpet och predikstolen
-Dekormålning från 1700-talet och från 1910
-Erik Lundbergs anpassade inredning
-Kyrkogårdens klockstapel och bårhus
-Kyrkogårdens liljestenar, häckar, smidesgrindar, grusgångar, stenkors, stenramar och järnstaket .