Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Grästorp kn, PRÄSTBOLET 1:13 M.FL. SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA

 Anläggning - Värdering

SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA
10/8/04
Motivering
KYRKOMILJÖN - Särestads kyrka ligger i ett öppet odlingslandskap med impediment kring den slingrande Kämpegårdsån. Platsen har kontinuitet sedan järnålder. Från riksväg 44 leder en allé fram till kyrkplats och prästgård. Norr om detta ligger en gammal skolbyggnad och i söder finns ett ålderdomshem, båda från 1900-talets förra hälft. Invid prästgården är en murad bod från 1700-talet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården har rötter i medeltid omges av en stenmur med kalkstensstolpar och smidesgrindar. Kyrkogården har grusgångar, en gravtumba och en förromansk lockhäll med runor. I nordväst är ett kvarter med grusgravar.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan är uppförd 1851 efter ritning av A R Pettersson på platsen för den gamla kyrkan. Det är en typisk och stilren nyklassicistisk salkyrka, där torntakets öppna lanternin tillkom efter en brand 1927. Långhuset har ursprungliga ytterfönster. Sakristian i öster har åt norr ett vidbyggt arkiv från 1923. I östgaveln är två inmurade medeltida konsoler. Interiören har en bibehållen nyklassicistisk prägel med bevarat altare, altaruppsats, altarring och predikstol. Taket är tidstypiskt tunnvälvt. Den målade barockinspirerade dekoren i tak och kring sakristidörrar härrör från 1906 då även bänkinredningen tillkom. En restaurering år 1950 med Adolf Niklasson som arkitekt resulterade främst i en läktarunderbyggnad. Nuvarande färgsättning tillkom 1984. Från gamla kyrkan härrör en medeltida slutsten, kapitäl, altarskåpsfigurer samt fragment av en klocka och en gravhäll från 1600-talet.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkan ligger i en väl sammanhållen miljö med prästgård, skola och ålderdomshem.
- Kyrkans exteriör är ett gott exempel på en nyklassicistisk sockenkyrka.
- Skiffertak är ett regionalt särdrag.
- Interiören bär, trots vissa förändringar, fortfarande prägel av byggnadstidens ideal.
- Bevarad ursprunglig inredning.
- Tidstypiska dekormålerier och bänkinredning från 1906.
- Medeltida kapitäl, slutsten, träskulptur och konsoler.
- Gravhäll från 1600-tal.
- Kyrkogårdens kallmur, smidesgrindar, grindstolpar, grusgångar, grusgravar, tumba och förromanska locksten.