Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Färgelanda kn, BRÖTEGÅRDEN 1:2 M.FL. ÖDEBORGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

ÖDEBORGS KYRKA
1/26/05
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan, med bevarade medeltida delar, är belägen på en moränås i kanten av Valbodalen, ett odlingslandskap med lång bebyggelsekontinuitet och till stora delar riksintresseområde för kulturmiljövården. Området kring kyrkan utgör ett av riksintresseområdets kärn- eller delområden, bl a innehållande ett flertal gravfält från järnåldern. Närmast intill kyrkan finns bl a en äldre landsvägssträckning och ett f d skolhus med lärarbostäder, numera församlingshem.

Kyrkan anses vara uppförd på 1200-talet och har en liknande byggnadshistoria som flera andra dalsländska medeltida stenkyrkor, bl a tillbyggnaden av ett tresidigt kor på 16- och 1700-talet. Speciellt för Ödeborg är det karaktäristiska tornet (1769) med dess bastanta form. Kyrkorummet är sparsmakat inrett och har en uttalad långsmal form, bl a accentuerad av det välvda trätaket. Rummet präglas till stor del av en sammanhållande helhetsgestaltning från en stor renovering 1926 då bl a bänkinredningen förnyades. För renoveringen ansvarade arkitekt, Sten Branzell, som också ritade den samtidigt tillbyggda sakristian samt bårhuset på kyrkogården. Äldre inredning utgörs främst av predikstolen och altaruppsatsen från 1700-talet, den senare i provinsiell barockstil.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- området kring kyrkan utgör ett av riksintresseområdet Valbodalens särskilt utpekade kärnområden
- det medeltida murverket utgör i sig ett omistligt historiskt dokument
- den bevarade 1700-talsinredningen, predikstolen och altaruppsatsen i enkel provinsiell barockstil
- kyrkorummets sparsmakade och bevarade helhetsgestaltning från 1926 års renovering, där bl a den vägganslutna bänkinredningen utgör ett betydelsefullt inslag