Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, TOARP 3:1 TOARPS KYRKA

 Anläggning - Värdering

TOARPS KYRKA
2/13/03
Motivering
KYRKOMILJÖN - Toarps kyrka med kyrkogård är mycket högt belägen i ett småskaligt odlingslandskap kantat av skogsklädda åsar. Nedanför kyrkan finns en ekonomibyggnad från omkring 1940 samt en äldre gård och på andra sidan landsvägen finns ett församlingshem från 1994, en äldre, klassiserande tvåvåningsbyggnad och en kyrkogård anlagd under 1900-talet med ett kapell från 1942 (se Mikaelskapellet). Övrig sockenbebyggelse är koncentrerad längre söderut.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården runt kyrkan är anlagd i en kraftig sluttning, delvis terrasserad och hägnad av stenmurar av varierande ålder. Dess raka, allékantade uppfart med kyrkan i fonden är tidstypisk liksom att strikt gångsystem saknas. På platsen stod före nuvarande kyrka en medeltida föregångare, så området har lång kontinuitet som kyrkoplats.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes 1783 och är den enda gustavianska kyrkan i Ås kontrakt. Exteriören är nyklassicistisk och i stort sett intakt sedan uppförandet, med undantag för taktäckningsmaterialet. Särpräglat för kyrkan är mansardtaken och det rundade koret med rak östvägg, vilka är drag av rokoko. Interiörens rumsuppbyggnad är intakt från uppförandet men präglas också av tidigt 1900-tal med bänkinredning, nationalromantiska takmålningar av John Hedaeus (ofta anlitad konstnär) och fönsterglas från denna tid, vilka samspelar med en nyklassicistisk kolonnad altaruppsats, altarring och orgelfasad från 1800-talets mitt. Innertakets form är typisk i trakten för 1700-talet. Medeltida dopfunt och predikstolskorg från 1651 minner om historisk kontinuitet från kyrkans föregångare. Västra delen har en modern utformning från 1900-talets slut.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkans väl synliga läge i landskapet.
- Kyrkoplatsens historiska kontinuitet.
- Kyrkogårdens murar, trappor, grindparti, terrasser, allé
och små och få grusgångar.
- Kyrkan som kontraktets enda representant för gustavianska kyrkor.
- Kyrkans välbevarade exteriör från uppförandet med rokokodrag i den
särpräglade korformen.
- Kyrkoportarna från 1920-talet.
- Interiörens väl fungerande blandning av nyklassicism och det tidiga 1900-
talets tillägg.
- Bevarad ursprunglig inredning och inventarier.
- Bevarad äldre inredning och inventarier överförda från den gamla kyrkan.
- Bänkinredning, även läktarbänkarna, från tidigt 1900-tal.
- Takformen samt målningarna från 1925.
- Bevarade golvgaller för värmesystemet från 1925 har teknikhistoriskt värde.
- Sakristians fönsterform.