Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, VÅRDNÄS 1:2 VÅRDNÄS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

VÅRDNÄS KYRKOGÅRD, VÅRDNÄS KYRKA
1/1/06
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Vårdnäs kyrka med sitt gravkor, kapell, murar, grindar och dess trädkrans är en samlad
miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Det är ovanligt med flera så påkostade
grindar, som på den södra sidan. Det stora antalet höga lövträd visar på det parkideal
som var vanligt på kyrkogårdarna från slutet av 1700-talet, och på
landsortskyrkogårdarna från åtminstone mitten av 1800-talet. Ett mycket högt värde
ligger i kyrkogårdens struktur. Gångar och rygghäckar har stor betydelse för den
rumsliga uppfattningen av kyrkogården. Över hela kyrkogården finns grusgångar i
nord/sydlig riktning. De sträcker sig över hela sidan och skapar således långa siktlinjer.
Det är mycket värdefullt att detta bevaras. Vidare har häcksystemen en viktig roll. De
understryker den strikta karaktären. Eftersom flera av häckarna är av en städsegrön art,
är intrycket av raderna med gravar, starkt även vintertid. Ett mycket högt värde ligger i
de större gravvårdarna vid kyrkogårdsmuren och i ”kvarterens” yttre delar. De visar på
den tidigare vanliga indelningen av kyrkogårdarna där större och påkostade
gravanläggningar förlades i ytterkanter, medan enklare och mindre gravar lades mitt i
kvarteren. Det finns många olika titlar på gravvårdarna. Titlar säger mycket om en
trakts näringsliv och sociala sammansättning. De titlar som förekommer på Vårdnäs
kyrkogård är bland annat adliga titlar såsom ”Grefve”, ”Grefvinnan”. Det finns kyrkliga
titlar som ”Kyrkoherden”, ”Kyrkovärden”, ”Prosten”, ”Kontraktsprosten”. Vidare
förekommer det titlar från det militära som ”Livgrenadjären”, ”f.d. Korpralen”, ”F.
Sergeanten”. Speciellt utmärkande är det Falkenbergska gravkoret, nr 8, och de gravar
som hör dit. De ligger i det sydöstra hörnet av den äldre kyrkogården.

BESKRIVNING AV DEN ÄLDRE DELEN

Kulturhistorisk bedömning
Den gamla delen har mycket höga kulturhistoriska värden. Förutom, som redan nämnts
dess omgärdning, kapell och gravkor, så finns det flera mycket kulturhistoriskt
värdefulla gravvårdar. Ett mycket högt värde ligger exempelvis i de större gravvårdarna
vid kyrkogårdsmuren. De visar på den tidigare, vanliga indelningen av kyrkogårdarna
där större och påkostade gravanläggningar förlades i ytterkanter, medan enklare gravar
lades mitt i kvarteren. Det finns många olika titlar på gravvårdarna. Titlar är
kulturhistoriskt intressanta då de säger mycket om en trakts näringsliv och sociala
sammansättning. De titlar som förekommer på Vårdnäs kyrkogård är bland annat adliga
titlar såsom ”Grefve”, ”Grefvinnan”. Det finns kyrkliga titlar som ”Kyrkoherden”,
”Kyrkovärden”, ”Prosten”, ”Kontraktsprosten”. Vidare förekommer det titlar från det
militära som ”Livgrenadjären”, ”f.d. Korpralen”, ”F. Sergeanten”. Speciellt utmärkande
är det Falkenbergska gravkoret, nr 8, och de gravar som hör dit. De ligger i det sydöstra
hörnet av den äldre kyrkogården. Värdefullt att bevara är även de gravar med stenramar,
som minner om en äldre gravform. Några få gravar har dessutom grus och omgärdning
av kätting med pollare eller av växtlighet. Dessa har också ett kulturhistoriskt värde. Ett
mycket högt värde ligger i kyrkogårdens struktur. Gångar och rygghäckar har stor
betydelse för den rumsliga uppfattningen av kyrkogården. Över hela kyrkogården finns
grusgångar i nord/sydlig riktning. De sträcker sig över hela sidan och skapar således
långa siktlinjer. Vidare har häcksystemen en viktig roll. De understryker den strikta
karaktären. Eftersom flera av häckarna är av en städsegrön art, är intrycket av raderna
med gravar, starkt även vintertid.

BESKRIVNING AV DEN NYA DELEN

Kulturhistorisk bedömning
Rygghäckar och gångar bidrar till områdets strikta karaktär och rumsliga intryck. Titlar
på gravvårdar berättar mycket om äldre tider och om olika näringar. De titlar som finns
här är exempelvis yrkestitlar som ”Byggmästare”, ”Jägmästare”, ”Smidesmästare” med
flera.