Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8 ASKEBY KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

Askeby kyrkogård, ASKEBY KYRKA
1/1/06
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Askeby kyrka och kyrkogård med dess trädkrans, mur, grind och rester av det tidigare klostret
är en samlad miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Kyrkogårdens utbredning idag är mycket lik den markering för kyrkogårdens utbredning som
finns på en geometrisk avmätningskarta från 1698 vilket ger kyrkogårdens utbredning ett stort
kontinuitetsvärde. Området sydväst om kyrkan har idag lämningar av klostret under mark,
sentida markeringar visar till viss del klostrets utbredning.
Träden i trädkransen består av askar och visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framför allt under 1800-talet. Askar var troligen att trädslag som
tidigt användes i kyrkogårdarnas trädkransar. Två kraftiga askar med till viss del synliga rötter
flankerar smidesgrinden från 1800-talet. Dubbelgrinden har en ovanlig dekor av två
slingrande ormar. Askarna och smidesgrinden ger grindöppningen ett ålderdomligt intryck
och har ett mycket stort miljöskapande värde för hela kyrkogården.
Rygghäckarna är viktiga för dagens mer strikta utformning av kyrkogården.
Kyrkogårdens inre struktur har förändrats mycket under 1900-talet men saknar inte enskilda
gravvårdar med kulturhistoriskt värde. Det gäller bland annat den omgärdade grusgravvården
över kulturhistorikern Andreas Lindbloms föräldrar. De gravvårdar som tidigare haft stenram
och de buxbomsomgärdade gravplatserna längsmed kyrkogårdsmuren i nordöst visar på en
äldre struktur med köpegravar utmed kyrkogårdsmuren. Av gravvårdar med lokalhistoriskt
värde kan nämnas gravvård nummer 230, där den sista boende i nuvarande hembygdsgården
vilar och gravvård nummer 10,11, en obelisk på ett krönt fundament som tidigare varit en
vanlig typ av gravvård på kyrkogården.
Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social struktur i en socken. I Askeby finns
främst titlar som anknyter till kyrkan eller jordbruket.