Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Oskarshamn kn, MISTERHULT 1:94 M.FL. MISTERHULTS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

MISTERHULTS KYRKA, Misterhults kyrkogård
12/22/04
Motivering
Misterhults kyrka är ett exempel på en nyklassicistisk kyrka med sin klockformiga huv, de symmetriskt placerade fönstren och de släta fasaderna. Exempel på andra liknande kyrkor i norra Kalmar län är de i Kristdala och Hjorted. Exteriört har några förändringar genomförts genom åren. Taktäckningsmaterialet som ursprungligen var träspån är sedan 1960-70-talen kopparplåt. Ingången i norra absiden har satts igen, liksom några fönsteröppningar. Samtliga fönsteröppningarna förstorades redan på 1800-talet. Trots de förändringar som byggnaden genomgått är det ursprungliga uttrycket bevarat. Kyrkan har ett högt kulturhistoriskt värde som en representativ sockenkyrka från slutet av 1700-talet.
Kyrkan har invändigt genomgått några större renoveringar som var och en lämnat sina avtryck. Vid renoveringen 1902-06 togs den gamla slutna bänkinredningen bort och ersattes av öppna bänkar med högre gavlar, den övre läktaren i väster togs bort och rummet fick en mörk färgsättning. Senare renoveringar har i viss mån strävat efter att återställa det nyklassicistiska uttrycket med det ljusa kyrkorummet och de lägre, rakslutna bänkgavlarna långhus och kor. Men helt nya tillägg har också gjorts. Det mest dominanta är tillkomsten av skulpturerna av Arvid Källström i koret på 1930-talet. De ursprungliga herrskapslogerna finns inte längre kvar, men de båda sidoabsiderna kan fortfarande berätta om det övre samhällskiktets särställning i samhället och i kyrkan. Trots årens förändringar präglas kyrkans interiör i stort av byggnadstidens ideal med sitt öppna, ljusa kyrkorum, trätunnvalvet och ursprungliga fasta inventarier i form av predikstol och altaruppsats av Jonas Berggren samt orgelfasad. Till karaktären bidrar den sammanhållna färgsättningen i grått, vitt och guld. Inventarierna från den gamla kyrkan i form av medeltida altarskåp, skulpturer och triumkrucifix utgör länkar till socknens historia. De är också värdefulla ur såväl konsthistorisk som religiös synvinkel.
Misterhults kyrka ligger mitt i Misterhults samhälle, längs den gamla landsvägen och strax intill det medeltida kyrkläget. Den gamla kyrkogården med den efterlämnade sakristian utgör idag den äldsta resten. Kring den nya kyrkan växte samhället sig större och utgjorde länge centrum i Misterhults kommun. Kommunhuset intill kyrkogården i söder minner ännu om denna period. Misterhults stora kyrkogård uppdelad av den gamla landsvägen rymmer främst strukturer 1800-talets slut och framåt. Kyrka och kyrkogård tillsammans med den näraliggande miljön utgör en värdefull kulturmiljö.
Sammanfattningsvis:
· Kyrkan utgör i sin helhet ett gott exempel på en landsortskyrka från slutet av 1700-talet.
· Kyrkans bevarade originalinredning och byggnadsdetaljer utgör värdefulla historiska dokument som ännu är i bruk.
· Äldre inventarier som skulpturer, altarskåp m m har ett högt kulturhistoriskt värde och berättar om kyrkans historia i Misterhult.
· Kyrkan och kyrkogården tillsammans med näraliggande bebyggelse skapar en värdefull kulturmiljö.