Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, SOLBERGA 16:1 SOLBERGA KYRKA

 Anläggning - Värdering

SOLBERGA KYRKA
5/30/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
SOLBERGA romanska KYRKA med rakslutet kor är belägen på en hög kulle med ett mycket framträdande läge i det omgivande småskaliga odlingslandskapet. Kyrkans långa historia kan avläsas i exteriören med sin i stort sätt bevarade romanska byggnadskropp med tillbyggnader i form av ett vapenhus i två våningar av trä från 1700-talet och en sakristia på 1800-talet. Interiört präglas kyrkan av en blandning av förändringsperioder; under medeltiden fick kyrkorummet sin nuvarande planform och dopfunt, på 1700-talet tillkom ett förhöjt murliv i koret, takmålningar och basunängel. 1860 förstorades fönster och mycket av den fasta inredningen, såsom predikstol, bänkinredning, läktarbröst och altarring, tillkom. 1900-talets tillägg är en kalvariegrupp och draperimålningar.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrkan utgör ett särpräglat och kulturhistoriskt viktigt inslag i landskapsbilden
- kyrkan är ett byggnadsverk från medeltiden och hör till ett nationellt omistligt kulturarv
- det medeltida murverket utgör i sig ett omistligt historiskt dokument
- kyrkans långa historia kan avläsas i exteriören med sin i stort sätt bevarade romanska byggnadskropp med tillbyggnader i form av ett vapenhus i två våningar av trä från 1700-talet och en sakristia på 1800-talet
- inredning från medeltid, 1700-, och 1800-tal
- interiörens, med vissa ändringar, huvudsakliga prägel av 1700-, och 1800-talens ideal
- kyrkogårdens klockstapel, grusgångar, stenmur, trädrad och smidesgrindar