Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, HÄGARED 1:1 HÄGAREDS GÅRD

 Anläggning - Värdering

HÄGAREDS GÅRD
8/20/09
Motivering
Hägareds herrgårdsliknande gårdsanläggning visar prov på det ökade välstånd osm blev möjligt på den halländska landsbygden bl a som en följd av skiftesreformerna.

Gårdens många bevarade byggnader speglar de olika vardagliga sysslorna och sociala förhållandena i det gamla bondesamhället. Uppdelningen mellan herrskap och tjänstefolk är tydligt avläsbar. Byggnaderna speglar även bondesamhällets genousstrukturer i uppdalningen mellan manliga och kvinnliga sysslor på gården.

Byggnadshistoriskt är gården ett karaktäristiskt men ovanlig välbevarat exempel på svensk träbyggnadsarkitektur från första hälften av 1800-talet. Såväl exteriört som interiört har byggnaderna ett stort antal bevarade orginaldetaljer. Den fasta inredningen är till stora delar bevarad. Mangårdsbyggnadens ovanliga, lokalt tillverkade kolonnkakelugnar har ett stort kulturhistoriskt värde. De är även intressanta med hänvisning till den sa betydelse lergodstillverkningen haft i Halland under 1700- och 1800-talen.

Länsstyrelsen anser därför att Hägared 1:1 skall betraktas som synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde och att den därmed skall förklaras som byggnadsminne enligt 3 kap lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950)