Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKÖNSTAVIK 2 M.FL.

 Anläggning - Värdering

8/25/08
Motivering
Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaden ingår i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område, utpekat i Stockholms översiktsplan.

Skönstavik 3 uppfördes troligen 1792 då häradshövdingen Johan Stridsbeck köpte Sköndal och flygelbyggnaden Skönstavik 2 uppfördes troligen i mitten av 1800-talet. Skönstaviks Gård har varit torp under Stora Sköndal. På tomten finns också en pittoresk brunnsöverbyggnad i trä från 1800-talets senare del. Gården har ett stort upplevelsevärde och utgör ett viktigt historiskt dokument som ett exempel på den bevarade bebyggelsen från ytterstadens äldre agrara landskap. Med sin placering i nära anslutning till Dreviken skapas en helhetsmiljö av stor betydelse för stadsbilden.

Ett garage från 2008 med placering framför entrén överensstämmer inte med ursprunglig utformning.