Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Knivsta kn, KNIVSTA 19:1 KNIVSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3795-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNIVSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Knivsta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KNIVSTA 19:1

Historik

Knivsta kyrka ligger på en västsluttning ned mot järnvägen Uppsala-Stockholm. Då kyrkan byggdes var den omgiven av vatten i söder och väster. Den bevarade dopfunten tyder på att här funnits en tidigare kyrka.

Det är en gotisk gråstenskyrka med rektangulärt långhus, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset har tre travéer varav koret utgör det östligaste. Korvalvet har en speciell form som har sin motsvarighet närmast i Finland.

Långhus och sakristia uppfördes omkring 1300. Vapenhuset tillkom i slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet. I vapenhuset syns långhusets rikt profilerade sydportal i rött och svart tegel. ...

Läs mer i eget fönster

Knivsta kyrka är byggd omkring år 1300 som en salkyrka med skalmurar i gråsten. Valv, väggpelare, fönster- och dörromfattningar är av tegel. Gavelröstenas yttre murskal är murade i tegel medan dess inre skal är av gråsten förutom den allra översta delen. Kyrkan, orienterad i östvästlig riktning, har vapenhus i söder och sakristia i norr. Sakristian antas vara kyrkans äldsta del. Den har förtagningar i södra och västra sidan som visar att den kan ha byggts till en äldre kyrka på samma plats. Samtliga gavelrösten är försedda med blinderingar. Långhus- och korgavlarna har karakteristiska höga, smala och spetsbågiga blinderingsnischer. ...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1300 Nyanläggning
ca 1300 Kyrkan i Knivsta uppförs i gråsten som en salkyrka. Den försågs med ett plant innertak av trä. Sakristian är äldre än kyrka i övrigt. Troligen föregicks kyrkan av en äldre romansk stenkyrka.
År 1747 - 1747 Nybyggnad
Ny stiglucka uppförs
År 1756 - 1756 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs av byggmästaren Per Persson Holm. Den ersatte en äldre klockstapel som stod strax söder om den nya.
År 1770 - 1779 Rivning
Den medeltida bogårdsmuren, murad med kalkbruk och försedd med tak av trä och spån, revs och ersattes av en kallmurad stenmur. Till bogårdsmuren hörde även stigluckor i tegel som också revs.
År 1777 - 1777 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny kyrkogårdsmur muras från grunden i väster och söder. Den byggs som kallmur.
År 1787 - 1787 Ändring
Klockstapeln förses med ny brädpanel från stenfot upp till elva alnar.
År 1830 - 1849 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas söderut 1832
År 1917 - 1920 Nybyggnad
Den putsade lilla byggnaden i kyrkogårdens nordöstra hörn uppförs någon gång mellan 1917 och 1920 enligt fotografier från nämnda årtal.
År 1948 - 1958 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster någon gång mellan 1948 och 1958.
År 1965 - 1965 Ändring
Länsstyrelsen i Stockholms län anhåller om att området kring Knivsta kyrka skall omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd enligt 122 § byggnadslagen och 19 § Naturvårdslagen.
År 1967 - 1967 Ändring
Förslag till nya kyrkogårdsarmaturer och ändring av gångar på kyrkogården upprättas av arkitekt Carl Eric Nohldén och landskapsarkitekt Lennart Pedersen. Landsantikvarien i Stockholms län tillstyrker förslaget i en skrivelse.

Carl-Eric Nohldén (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Utvidgning - Begravningsplats
Ca 1968 Kyrkogården utvidgas åt öster ytterligare en gång.
År 1968 - 1969 Ändring
Utvändig renovering. Etapp 1 1968 omfattade nedtagning av puts utom i dörr- och fönstersmygar. Etapp 2 1969 omfattade nyputsning. Gavelröstena i tegel togs fram och putsades ej om, förutom blinderingsnischerna som putsades och vitkalkades. Bjerking AB upprättade arbetesbeskrivning. Arkitekt var NOARK genom Carl Eric Nohldén, Uppsala. I samband med omputsning justerades och kompletterades plåtdetaljer på tak och i nischer. Tak och vindskivor tjärades. Grundning gjordes med KC-bruk, ytputs med våtsläckt gotlandskalk. Avfärgning med kalkfärg, fem tunna strykningar. Klockstapeln tjärades.

Carl-Eric Nohldén (Arkitekt)