Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, MÄSTERBY KYRKOGÅRDEN 1:1 MÄSTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÄSTERBY KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÄSTERBY KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Mästerby kyrka, en västtornskyrka med absidkor, är uppförd i kalksten under tidig medeltid. På kyrkogården finns ett sockenmagasin i sten från omkring 1860. Långhus, kor och absid uppfördes omkring 1200, medan tornet tillkom mot mitten av 1200-talet. Sakristian på korets nordsida är från 1790. Utmärkande för exteriören är det kraftiga tornet med kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar, gavelrösten i alla väderstreck samt en kort spira. Vid tornets uppförande förlades huvudingången till dess sydsida (rundbågig perspektivportal), samtidigt flyttades långhusportalen till norra sidan, där den blev kvinnoingång. Vid 1300-talets mitt...

Läs mer i eget fönster

Mästerby kyrka är med undantag för sakristian, som kom till 1790, i sin helhet uppförd under medeltiden. Absidkoret och långhuset uppfördes omkring år 1200 medan tornet byggdes i mitten av samma århundrade. Huvudingången förlades då till tornet och den gamla ingången, långhusets sydportal, flyttades till långhusets norra sida. I mitten av 1300-talet höjdes långhusets murar och valv slogs över både kor och långhus.

Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör. Vid en restaurering 1862 belades taken med spån, nya fönsteröppningar togs upp och långhusportalen murades igen.

Tornet reparerades 1887 eft...

Läs mer i eget fönster
År 1199 - 1199 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow, Taxuslistan anger ett ofullständigt årtal som börjar på 12.
År 1763 - 1763 Ändring - Inhägnad, mur
Nytt stängsel kring kyrkogården ”af sten”.
År 1834 - 1834 Ändring
Reparerades kyrkogårdsluckan.
År 1856 - 1856 Nybyggnad
Ny kyrkogårdslucka.
År 1860 - 1860 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades, den N kyrkogårdsmuren. Före 1860 fanns i på kyrkogården ”portar”, vilket SvK jämställer med stigluckor. Enligt räkenskaperna utvidgades kyrkogården mot S med jord från prästgården. Det beslutas att hela muren ska tas ned (92 famnar stenmur lades), att portarna ska tas ned.
År 1861 - 1861 Nybyggnad
1861(?) Sockenmagasin. Anskaffades sten till nytt skjul vid N muren. Grindar till kyrkogården.
År 1869 - 1869 Ändring
Beslöts att S kyrkogårdsporten skulle flyttas så långt S att den kommer i rät linje med kyrkans V gavel.
År 1899 - 1899 Ändring
Den Ö kyrkogårdsmuren. Betaldes för cement och kalk för muren samt rappning av den samma.
År 2004 - 2004 Ändring - Begravningsplats
Lades kyrkogårdsmuren om (de Ö och N sträckningarna). Den andra grinden används i den sedan tidigare breddade huvudentrén. Trädkransen innanför muren glesades ut.