Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1 HEDESUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3854-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDESUNDA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Hedesunda kyrka ingår i Riksintresse för kulturmiljövården (K807) vilket innebär att miljön har ett särskilt utpekat kulturhistoriskt intresse. Platsen för Hedesunda kyrka har kontinuitet åtminstone från 1200-talet. Portalen i gotländsk kalksten härstammar från medeltidskyrkan och återfinns som ingångsportal till tornet. Kyrkans byggnadskropp och exteriör har i stort sett kvar sin karaktär från 1770-talet, vilket även årtalet 1775 över västentrén förmedlar.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
En stenkyrka ersätter en tidigare träkyrka. Stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor i öster och en sakristia på norra sidan. Koret och långhuset har antingen trätunnvalv eller ”platt innertak, något brutet åt sidorna”.
År 1775 - 1777 Ändring
Den medeltida kyrkan rivs till största delen och en ny kyrka uppförs. Det medeltida koret och portalen av gotländsk sandsten integreras i den nya byggnaden. Kormålningarna överkalkas. Kyrkan uppförs med torn med lanternin och tornkors. Långhuset uppförs med tunnvalv av tegel indelat i fem fackvalv. Predikstol och altarprydnad återanvänds från den gamla kyrkan. Predikstolen placeras över altaret. Nya slutna bänkkvarter med dörrar tillverkas.
År 1778 - 1778 Rivning
Uppgift om att en klockstapel rivs. Byggnadsår okänt.
År 1779 - 1779 Ändring
Grindarna i den gamla bogårdsmuren byts ut mot järngrindar tillverkade av Johan Olsson, Berg.
År 1870 - 1899 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas norr om kyrkan.
År 1939 - 1939 Ändring
Den nuvarande likboden betecknas som ett nytt gravkapell, inrymmande likvagnshus samt bårrum försett med altare mm.
År 1958 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Efter 1958, kyrkogården utvidgas åt sydost. Grusgravar med stenramar läggs igen med gräsytor, sidohäckar kring gravplatser tas bort. Omplantering och fällning av träd och häckar sker. Grusgångar minskas i bredd, plattsätts eller läggs igen med gräs. Utvidgningsområdet inhägnas med stenmur. En del av den gamla södra muren rivs och återanvänds vid utvidgningsområdets nya gräns.