Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, BODA 22:14 BODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

boda1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODA KYRKA (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BODA 22:14

Historik

Kapellförsamling utbruten ur 1618 ur Rättvik (eget pastorat 1875). Hururvida ett kapell funnits i Boda (Ovanhed) redan under medeltiden är inte säkert känt. Det första säkerställda kapellet i Boda påbörjades 1618.

I: "Sante Mikaeli Capell" uppfördes 1618-23. Det beskrivs som en rektangulär, spånklädd och rödmålad timmerbyggnad. År 1652 tillbyggdes en sakristia i norr. Under 1730-talet förlängdes byggnaden mot väster, den höjdes några stockvarv och sakristian ombyggdes. Helt raserad i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes.

II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1847-50 efter ritningar av arkitekt J. A. Hawerman och under ...

Läs mer i eget fönster

Sannolikt under medeltiden utvecklades bygden runt Boda till Ovanheds fjärding, inom Rättviks socken. Ortens kapell omnämndes första gången i ett inventarium 1586.

År 1618 utverkade Ovanhedsborna domkapitlets tillstånd till ett nytt kapell, vilket stod klart 1623. Den timrade byggnaden, utvändigt klädd med rödfärgade spån, låg på nuvarande gamla kyrkogården. Kapellet förstorades på 1730-talet, men blev med tiden ändå otillräckligt. Vid en biskopsvisitation 1803 konstaterades att en ny byggnad länge varit påtänkt, men att församlingen inte kunde enas om att bygga i sten eller trä. Byggförhinder anmäldes även vid biskopsvisitation...

Läs mer i eget fönster
År 1623 - 1623 Nybyggnad
Timrat kapell uppfördes, med yttermåtten 12 x 9 meter. Väggarna var utvändigt klädda med spån och rödfärgade.
År 1683 - 1684 Nybyggnad
En klocka göts 1683 och för dess ändamål restes förmodligen en klockstapel året därpå.
År 1736 - 1739 Ändring
Predikstolen (ålder okänd) restaurerades och blev då blåmålad. Kapellet byggdes ut genom förlängning och höjning med några stockvarv. Över det förstorade kyrkorummet slogs ett tunnvalv som brädfodrades, liksom väggarna. Kyrkorummets valv och väggar vitlimmades
År 1803 - 1803 Kulturhistorisk inventering
Vid biskopsvisitation konstaterades att bygge av ny kyrka länge varit påtänkt ”men församlingens oenighet om sådant skulle ske antingen av trä eller sten, har allt hitintills lagt hinder i vägen för verkställigheten därav, och det, ehuru i en beviljad kollekt för detta ändamål längesedan uppburits.”
År 1828 - 1828 Kulturhistorisk inventering
Vid biskopsvisitation konstaterades att kapellbyggnaden var gammal och att fråga väckts om byggande av en ny. Dock konstaterades att kapellkassan ”ehuru icke obetydlig, likväl icke ännu hunnit till det belopp att kapellborna kunde vid byggandet undgå för dem allt för tryckande penningsammanskott”
År 1850 - 1850 Rivning
Byggandet av en stenkyrka hade pågått i tre år, då kapellaget beslutade att det timrade kapellet skulle rivas och dess inventarier i görligaste mån återanvändas i den nya kyrkan.
År 1910 - 1910 Ändring - Inhägnad, mur
Den höga muren av kalksten runt kyrkan revs och istället anlades dagens grässlänter.
År 1911 - 1911 Nyanläggning - Begravningsplats
Nya kyrkogården invigdes, belägen cirka en kilometer väster om kyrkan