Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BUREÅ 6:21 BUREÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bureåkyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BUREÅ KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BUREÅ 6:21

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Bureå kyrka är naturskönt belägen på en udde vid älven i en mindre tätort. Den byggdes 1918-1920 av byggmästaren Johan Lagerkvist efter Fredrik Falkenbergs ritningar som en treskeppig kyrka i mörkrött tegel, med kor i söder och torn i norr med lökkupol och spira. Tornets bottenvåning fungerar som vapenhus. I öster står en vidbyggd sakristia. Långhuset är i det närmaste kvadratiskt och har höga, smala fönster med rundbågig form. Koret och sakristian har polygonala grundplaner. Takfallen över långhuset täcks av lertegel. Interiören är vitputsad med muralmålningar av Yngve Lundström. Långhuset täcks av...

Läs mer i eget fönster

Kustsamhället Bureå ligger ca 20 km söder om Skellefteå. Från att ha varit en jordbruksby med medeltida ursprung vid Kustlandsvägen, utvecklades Bureå under 1800-talet till ett industrisamhälle med omfattande sågverksindustri. Den första större vattensågen i närliggande Strömsholm ersattes efterhand med ångsåg (startad 1875) vid lastageplatsen i Bureå, och sedermera en ny ångsåg med hyvleri 1908–11 samt ett träsliperi för massaved på 1920-talet. Industrialiseringen innebar att samhället expanderade kraftigt befolkningsmässigt och bidrog till att Bureå bröt sig ut från Skellefteå och bildade egen kommun 1914 och egen församling 1922....

Läs mer i eget fönster
År 1917 - 1920 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes efter ritningar av Fredrik Falkenberg från 1915, vilka följdes med undantag av dörrens placering till sakristian. Byggmästare var Jon Strömberg, Umeå. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning. Plan: Treskeppig kyrka, utbyggt entréparti i norr med torn. Polygonalt kor i söder med likaledes polygonal sakristia i sydöst. Eldning och bränslerum i källare under koret. Material: Grundlagd med sprängsten i kallmur, synlig sockelmur och trappbarriär i tuktad gråsten i övrigt handslaget tegel. Altartavla av artisten David Wallin, ”Jesus välsignar barnen”. Väggmåleri och glasmåleri av Yngve Lundström, Stockholm. Dörrar och träinredning från Brännlands snickerifabrik. Kyrkklockorna gjutna av K.G Bergholtz & comp. 12 stämmigt orgelverk från Åkerman & Lund.

David Wallin (Konstnär)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

K. G. Bergholtz (Klockgjutare)

Yngve Lundström (Konstnär - Glaskonstnär)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1920 - 1920 Nybyggnad
Gravkapellet i vitputsat tegel på stensockel, uppfört efter ritningar av Fredrik Falkenberg.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av kyrkogården av trädgårdsark. Lena Möller, Luleå (1964). Godkänt 1966.

Lena Möller (Trädgårdsarkitekt)

År 1967 - 1967 Nyanläggning - Damm och springbrunn
Förslag till storkors och vattenkonst på kyrkogården, utarbetat av trädgårdsark. Lena Möller, Luleå. Godkänt av RAÄ 1968-02-06.

Lena Möller (Trädgårdsarkitekt)

År 1970 - 1971 Nybyggnad
Ny personalbyggnad med redskapsbod, uppförd efter planering av Lena Möller 1969-11-24. Samtidigt upprättades ritningar till grindar till nya kyrkogårdsområdet. Godkänt av RAÄ 1970-01-13.

Lena Möller (Trädgårdsarkitekt)

År 1997 - 1997 Rivning
Beslut om rivning av personalbyggnad och redskapsbod på kyrkogården, uppförda 1970-1971, respektive 1950-talet. Godkänt 1997-03-06, då de ej äger kulturhistoriskt värde. Beslut gäller i 5 år.