Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BJÖRKLINGE 1:1 BJÖRKLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björklinge kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKLINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKLINGE 1:1

Historik

Björklinge kyrka är belägen på en sydsluttning strax norr om Uppsala vid E4:an. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med fullbrett rakt avslutat kor samt en vidbyggd sakristia mot norr. Ingången återfinns mitt på södra långhusväggen. Kyrkan är putsad och täckt av ett valmat sadeltak i koppar. Fyra mindre torn med spira är står i respektive hörn. I östgavelns mitt är en minnestavla i marmor infälld, flankerad av ätterna Kruus och Horns vapensköldar av kalksten. De äldsta delarna av kyrkan härrör troligen från slutet av 1200-talet eller möjligen tidigt 1300-tal och utgör numera långhuset. Denna kyrka hade ett tunnvalv av trä. Und...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är ursprungligen byggd i gråsten omkring år 1300 med ett tunnvälvt långhus och smalare kor. Under 1400-talets första hälft försågs kyrkan med tegelvalv. På 1460-talet förlängdes den västerut med en travé. På 1650 och 1660-talet genomgick kyrkan en stor ombyggnad. Då utvidgades kyrkan åt öster och den fick sin nuvarande form. Den medeltida östgaveln och det gamla korvalvet revs. Ett nytt kor byggdes och under det iordningställdes ett stort gravkor. Tillbyggnaden murades i tegel på en grund av natursten.

År 1300 - 1300 Nyanläggning
Björklinge kyrka byggs omkring år 1300 i gråsten. Kyrkan var troligen försedd med tunnvalv av trä. Huvuddelen av det medeltida långhuset finns kvar i den nuvarande kyrkan.
År 1680 - 1689 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren försågs med nytt tak.
År 1776 - 1776 Ändring
Stigluckorna byggs om.
År 1827 - 1827 Nybyggnad
Klockstapeln byggs och ersatte en äldre klockstapel på samma plats.
År 1844 - 1844 Tagen ur bruk
Den västra stigluckan avlägsnas.
År 1875 - 1875 Ändring - Inhägnad, staket
Nytt staket av järn uppsattes på en stensockel längs kyrkogårdens östra sida. Den södra stigluckan revs.
År 1949 - 1949 Rivning
I samband med att kyrkogården utvidgas mot norr rivs den gamla bogårdsmuren som avgränsade kyrkogården mot norr.
År 1972 - 1973 Utvidgning - Begravningsplats
Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till utvidgning av kyrkogården. Utvidgningen omfattar området väster om gamla kyrkogården. Förslaget upprättat av Lundqvist och Jacobson markkonsulter AB omfattar även ny ekonomibyggnad. 1973 står utvidgningen klar.
År 1992 - 1993 Ändring
Program för renovering av klockstapeln upprättas av Bjerking ing.byrå. Bl.a. försågs klockstapelns nedre del med ny spåntäckning. Arbetena genomförs 1993.

Bjerking Ingenjörsbyrå AB (Firma)

År 1997 - 1997 Invigning
Ny minneslund invigs norr om kyrkan