Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSKINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSKINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSKINDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSKINDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Väskinde kyrka består av ett rektangulärt långhus med västtorn samt smalare, rakslutet kor. Byggnadsmaterialet är i huvudsak kalksten. Ingångar finns på tornets nordsida samt på långhusets respektive korets sydsida. I långhusets nordöstra hörn återfinns rester av en tidigare absidkyrka från 1100-talets senare del. Under 1200-talets andra hälft påbörjades en ombyggnad med uppförandet av det nuvarande koret. Långhus och torn tillkom omkring 1300; i tornets sydmur finns två utsparade rum (bönekammare med hagioskop samt sakristia). Kyrkan har vitputsade fasader. Långhuset och det lägre koret täcks av branta sadeltak. Tornet, som skulle ...

Läs mer i eget fönster

Väskinde kyrka (koret) är uppförd från senare delen av 1200-talet då det påbörjades en ombyggnad av en äldre kyrka. På 1300-talet fullföljdes ombyggnaden i och med uppförandet av det nuvarande långhuset och tornet och samtidigt tillkom de tre stigluckorna. Vid restaureringen 1953 frilades de S fasaderna från puts och masverk och glasmålningar i tornets V fönster rekonstruerades. Kyrkans takmaterial har skiftat flera gånger under 1900-talet. 1953 ersattes tegelpannor med falar, i mitten på 1970-talet fick kyrkan istället korrugerade plåttak som vid restaureringen 1994 ersattes med tegelpannor.

År 1090 - 1090 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Absidkyrka. Dopfunt. SvK anger ”1160-talet”.
År 1250 - Okänt Nybyggnad
efter 1250-tal. Uppfördes det nuvarande koret. Muralmålningar, rankorna och diagonalbanden i korvalvet, medaljongen med den tronande Kristus i valvhjässan. Sakramentsskåpets stenomfattning (SvK anger; senast o. 1275).
År 1270 - 1299 Ändring
Gravsten på kyrkogården över Halvidius, Boters son, tidigare i kyrkan ”höger om altaret”.
År 1300 - 1300 Nybyggnad
omkring 1300. Uppfördes långhuset, tornet och stigluckorna (3 st.). Muralmålningar på vägg och valv i långhuset samt över och i sakramentsskåpet. 1100-talsdopfunten uppställdes på sockel och podium av kalksten i tornbågen. Gravsten över Nikolaus, född i Hästnäs, på kyrkogården. Gravsten över Peter Gelungs, på kyrkogården.
År 1317 - 1317 Ändring
Gravsten över Gertrud, hustru till Jakob Gelungs, på kyrkogården.
År 1377 - 1377 Ändring
Gravsten över Botvid Belsca, på kyrkogården.
År 1413 - 1413 Ändring
1413, 1414? Gravsten på kyrkogården över kyrkoherde Olaus, född vid Norrgårda.
År 1444 - 1444 Ändring
Gravsten på kyrkogården över Birgitta och hennes dotter.
År 1700 - 1799 Ändring
V stigluckan dekorerades.
År 1700 - 1799 Ändring
V stigluckan dekorerades.
År 1777 - 1777 Ändring
Flöjel av järn och brons och dörrbeslag på V stigluckan.
År 1868 - 1868 Ändring
1868 inristat på haken på V stigluckan, gäller trol. haken och dörrvirket.
År 1940 - 1959 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Uppfördes stenmuren kring nya kyrkogården.
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1979 - 1979 Ändring
Församlingen anhöll om att få göra en port i stenmuren in till nya kyrkogården.
År 1980 - 1980 Ändring - Inhägnad, mur
Församlingen anhöll om att få reparera N muren på gamla kyrkogården p.g.a. sättningar m.m.
År 1994 - 1996 Ändring
Stigluckornas fasader och tak reparerades
År 1996 - 1996 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden invigd.
År 2002 - 2002 Ändring - Inhägnad, mur
Länsstyrelsen beslutade att kyrkogårdsmuren får repareras.
År 2004 - 2004 Ändring
Åtgärdsprogram av Stenkultur i Stockholm AB för konserveringsarbeten på gravvårdarna för Swebilius, två gravhällar, Nordström, J. Elm och M. P. Pettersson.
År 2007 - 2007 Ändring - Inhägnad, mur
Länsstyrelsen beslutade om.... reparation av kyrkogårdsmuren.