Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 SANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/035

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Prästgården sydost om Sanda kyrka härrör till stor del från medeltiden. Sockenmagasinet vid kyrkogårdens norra mur är från 1795. Den medeltida stenkyrkan består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor med sakristia i norr, samt ett västtorn. Tornet är äldst; det uppfördes vid mitten av 1200-talet till en tidigare mindre kyrka. Omkring 1300 byggdes det nuvarande långhuset, och vid 1300-talets mitt tillkom koret med sakristian. Kvaderstenar från den gamla kyrkan återfinns inmurade i långhusets sydfasad; deras huggna dekor har drag av vikingatida rankornamentik. Långhusets rikt utformade sydportal flyttades till koret då dett...

Läs mer i eget fönster

Sanda kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är tornet, byggt vid mitten av 1200-talet. Långhuset byggdes omkring år 1300, och de yngsta byggnadsdelarna, koret och sakristian, tillkom vid mitten av 1300-talet.

Att den nuvarande kyrkan föregåtts av en äldre stenkyrka, sannolikt från 1100-talet, framgår bl.a. av de många släthuggna fasadstenar som återanvänts vid uppförande av den nuvarande kyrkans sydväggar. Särskilt intressanta är de stenar i långhuset som ornerats med en ristad palmettfris.
Av de utvändiga förändringar som kyrkan genomgått sedan den byggdes kan nämnas att tegeltaken över koret och lå...

Läs mer i eget fönster
År 1058 - 1058 Nyanläggning
Byggnadsår enl. Strelow. Byggnadstid för en första nu försvunnen stenkyrka, varav fasadstenen, bl.a. med inhuggen böljranka, återanvänds i det nuvarande långhuset och tornet.
År 1785 - 1785 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes (SvK anger 1795 och GAr anger 1770 samt att det var av trä).
År 1836 - 1836 Rivning
Det gamla sockenmagasinet revs och ett nytt uppfördes.
År 1849 - 1849 Nybyggnad
Likvagnsbod.
År 1860 - 1861 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur.
År 1996 - 1996 Utvidgning - Begravningsplats
Församlingen ansökte om att få utvidga kyrkogården.
År 2002 - 2002 Ändring - Park/Trädgård
Tre träd fälldes på kyrkogården(ev. återplanterades de helt eller delvis).
År 2005 - 2005 Ändring
omkring 2005. Gravhällar (4 st.) konserverades av Stenkultur i Stockholm AB (sjökapten Westberg, P. O. Nilsson, vård med liggande lamm, möjligen Nisbeth, P. T. Bahr).
År 2006 - 2006 Ändring - Begravningsplats
En ny öppning togs upp i kyrkogårdsmuren, i samband med det hittades ett runstensfragment som senast sågs och avtecknades av P. A. Säve på 1870-talet vid Mästerby kyrka. 2 st. gravhällar 1 st. bildsten samt ett bildstensfragment omplacerades. Hällarna restes mot sockenmagasinet och bildstensfragmentet monterades i kyrkorummet och bildstenen ställdes i det närbelägna änget Ö om kyrkogården.
År 2007 - 2007 Ändring
Sockenmagasinet rustades upp efter förslag av byggnadsantikvarie J. Renström, Gotlands Museum.

J Renström (Antikvarie)