Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 HOGRÄN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOGRÄN KYRKA (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Den medeltida stenkyrkan består av långhus med smalare rakslutet kor, västtorn samt en nordlig sakristia. Det äldsta murverket finns i tornet, som uppfördes omkring 1200 till en romansk kyrka, vars grundmurar påträffades vid en utgrävning i samband med restaureringen 1953-54 (arkitekt Ragnar Jonsson). Denna tidigare kyrka hade reliefer i fasaden, s.k. ikonisk kyrka, av vilka en del finns inmurade i nuvarande långhus. Omkring 1300 byggdes nuvarande långhus, kor och sakristia i gotisk stil. Både långhus och kor har praktfulla perspektivportaler i söder, vilka utgör blickfång i exteriören (ovanför långhusportalen finns en romansk föns...

Läs mer i eget fönster

Hogrän kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Äldst av kyrkans olika delar är tornet, vilket uppfördes omkring år 1200 som ett komplement till en liten romansk stenkyrka från 1100-talets senare del. Grunden till den påträffades inuti den nuvarande kyrkan vid den senaste restaureringen på 1950-talet. Den romanska kyrkan var prydd med fasadreliefer, av vilka några återanvändes omkring år 1300 när det nuvarande långhuset och koret med sakristian uppfördes. Långhuset är enskeppigt och ett av Gotlands största av detta slag.

Av mer betydelsefulla förändringar sedan medeltiden kan nämnas förhöjningen av tornmurarna och en ny to...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Första kyrkan på platsen byggdes (fasadskulptur, sockelstenar portal bevarade) SvK anger o. 1150. Triumfkrucifix (SvK anger o. 1150). Dopfunt (SvK anger o. 1150).
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow och Taxuslistan.
År 1758 - 1758 Nyanläggning - Inhägnad
Omgavs kyrkogården av plank.
År 1782 - 1783 Nyanläggning - Inhägnad
Ersattes ”kanske” planken som omgav kyrkogården av stenmurar.
År 1792 - 1793 Ändring - Inhägnad, mur
En murad ”likport” i NV hörnet med tegeltak.
År 1848 - 1849 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdsmuren lades om och grindar förfärdigades. Planterades troligen de träd (lindar, lönnar och hästkastanjer) som stå utmed kyrkogårdsmurarna.
År 1877 - 1877 Ändring - Inhägnad, mur
Likporten vid N ingången till kyrkogården revs.
År 1909 - 1909 Ändring
Järngrindar till kyrkogårdsmuren.
År 1913 - 1913 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt Ö, ny mur uppfördes
År 1999 - 1999 Teknisk installation
omkring 1999. Lyktstolpar utanför kyrkogården invid muren och i anslutning till minneslunden.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden invigdes.
År 2004 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren restaurerades i två etapper (muren som vetter mot skolgården i S och Ö).