Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, VÄXJÖ 9:7 SKOGSLYCKANS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Skogslyckans kyrka uppfördes 1943 som begravningskapell, men efter en genomgripande ombyggnad
1966 invigdes den till kyrka av dåvarande biskopen David Lindkvist. Vid församlingsdelningen 1977
kom kyrkan att bli församlingskyrka i den nybildade Skogslyckans församling. Krematoriet som byggdes
1943 togs ur bruk under år 2000 och ersattes av en ny anläggning på Hovshaga skogskyrkogård. Ett
församlingshem byggdes i anslutning till kyrkogården vid Sandsbrovägen 1972. Byggnaden är ritat av
Mogens Barsöe och Ib Wibroe Arkitekter.
I början av 1900-talet planerade Växjö församling för en ny begravningsplats, då Tegnérkyrkogården
inte längre räckte till för stadens behov. År 1926 köpte församlingen åtta hektar mark av Hovs Bondegård
för att anlägga en ny begravningsplats på området Skogslyckan.
Huvudförslaget till kyrkogården upprättades av länsarkitekten Ture Bergentz. Förslaget modifierades
senare av länsarkitekten Olof Lundgren. Arbetet med att anlägga begravningsplatsen pågick under
dryga tio år, från 1932 till 1943, som så kallat nödhjälpsarbete. Invigningen den 6 juni 1943 förrättades
av dåvarande biskopen Yngve Brilioth.
I samband med byggandet av Mörners väg 1959 minskades kyrkogårdsområdet något i nordöst och
utökades i gengäld i nordväst och ca 180 m av muren kring kyrkogårdens norra del lades om.
I kyrkogårdens västra del finns en kvadratisk bevattningsbrunn av röd granit av konstnären Gunnar
Torhamn. Den anlades 1952 och har motiv från Nya och Gamla testamentet. Där ses bland annat hur
Rebecka vattnar Abrahams tjänares kameler, hur Moses slår vatten ur klippan och hur Jesus samtalar
med den samariska kvinnan.
Minneslunden anlades 1993-94 i nära anslutning till bevattningsbrunnen. Den inramas av en avenbokshäck
och ett rhododendronbuskage. I minneslunden finns järnplattor uppsatta med citat hämtade ur
bibeln och av Bo Setterlind.