Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Landskrona kn, GAMLA RÅDSTUGAN 11 LANDSKRONA

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Landskrona rådhus är beläget vid Rådhustorget, på samma plats som det tidigare, medeltida rådhuset. 1876 blev detta gamla rådhus utdömt av stadens byggnadsnämnd (enligt tal skrivet av Widar Weibull, kommunfullmäktiges tjänsteförrättande ordförande, Landskrona 1 mars 1978). Stadens styresmän ville gärna behålla den gamla byggnaden, och bland annat kom Helgo Zettervall med förslag till rekonstruktion och tillbyggnad av huset. Kostnaderna blev dock för höga och den 30 december 1880 beslutade fullmäktige på magistratens framställning "att en ny rådhusbyggnad skulle uppföras på stadens mark vid rådhustorget, att blivande arkitekt skulle med avseende å byggnadsstilen lämnas fria händer, att ritningen skulle utbjudas till allmän arkitekttävling inom de tre skandinaviska länderna samt att kostnaderna för byggnaden inte fick överstiga 200.000 kronor, värmeledning däri dock icke inbegripen".

Den 28 juni 1882 antog stadsfullmäktige definitivt ett förslag inlämnat av professorn Ove Pedersen från Köpenhamn, på en rådhus i så kallad baltisk-gotisk stil. Pedersen anlitades också som konsult för rådhusets möblering. På hösten 1884 stod det nya huset färdigt och under de första åren in på 1900-talet inreddes de båda stora sessionssalarna under ledning av stadsarkitekten Fredrik Sundbärg. Dekoreringen av vestibulen och trappuppgång utfördes av dekorationsmålaren Allan Nordblad, Stockholm medan väggmålningarna i nationalromantisk stil utfördes av konstnären Nils Asplund.

När rådhuset stod färdigt fanns lokaler för rådhusrätt, magistrat, stadsfullmäktige, drätselkammare och alla stadens nämnder. Dessutom fick polisen tjänsterum i huset där det också fanns arrester. Brandstation, post, telegraf, auktionskammare, droskstation och fiskhall fanns i källaren och precis som i andra rådhus fanns också en lägenhet för vaktmästaren.

Brandstationen flyttade ut 1906, post och telegraf 1913, polis 1974 och stadens nämnder flyttade till stadshuset 1976. När häradsrätten hade alternerande ting i Landskrona rådhus från 1948 hade man sitt kansli i ett hus nere i hamnen. 1967 sammanslogs rådhusrätten med delar av Rönneberga, Onsjö och Harjagers häradsrätt till Landskrona domsaga. 1971, i samband med tingsrättsreformen, bildades Landskrona tingsrätt, vilket också blev namnet på byggnaden.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingsrättsbyggnaden, se byggnad.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-12, Tal skrivet av Widar Weibull, Kommunfullmäktiges tjänsteförrättande ordförande, Landskrona 1 mars 1978. Talet inleds "Herr Hovrättspresident, Herr Generaldirektör, Ärade företrädare för offentliga organ". Talet hölls i rådhuset i samband med återinvigning efter reparation. Närvarande var bl.a. hovrättspresidenten Tore Jardahl och generaldirektör Mats Börjesson.