Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, VÄSTER 1:37 SLOTTSKAPELLET

 Anlaggning - Historik

Historik
Platsen för Slottskyrkogården har kontinuitet sedan medeltid, sannolikt
även vad gäller gravsättningar. Vid arkeologiska undersökningar
i och runt Slottskapellet 1989-90 påträff ades grundmurarna
till en stenkyrka med romansk planform, d.v.s. långhus med smalare,
rakslutet kor i öster. Flera fynd av tegel, bl.a. valvribbor, gjorde att
man antog att det rörde sig om en senmedeltida tegelkyrka. Planformen
talar dock för en datering till 1200-talet och sannolikt
stammar teglet från valv som slagits under senmedeltid. I tidigare
forskning har det ansetts att Sankt Peders kapell, som omnämns
i källorna under tidigt 1500-tal skall ha legat på denna plats. På
en karta från 1700 benämns åkrarna i närheten för ”Halle Pers”.
Nämnda undersökning ledde till antagandet att det istället skulle
röra sig om Sankta Gertruds kapell, omnämnt endast en gång, i en
längd från 1523 för silverskatt till Kronan. Kapellet förekommer inte
i en förteckning över kapellen i Linköpings stift, varför man trott
att det hört till ett gille. Hospitalsgården invid Slottskyrkogården
och medeltidsstadens västra infart upprättades 1570 på Själagårdstomten,
som ursprungligen var Kyrkans mark. Detta har tagits
som intäkt för teorin eftersom Sankta Gertrud var skyddshelgon
för vägfarande, fattiga och sjuka. En hypotes är att kapellet har en
historia som sträcker sig längre tillbaks än Jönköpings första skriftliga
omnämnande 1278 och utfärdandet av stadsprivilegierna 1284.
Läget för den blivande staden var en viktig knutpunkt redan 1220
då den omnämns som anhalt på Eriksgatan. Det höglänta läget vid
Junebäckens utlopp skulle kunna indikera att det ursprungligen rört
sig om ett gårdskapell eller en byplats med annexkyrka till Ljungarums
församling. De facto är grundmurarna den enda medeltida
lämningen väster om den gamla medeltidsstaden och troligen något
äldre än denna. Troligen hörde en kyrkogård till kapellet under
medeltiden. I och med reformationen togs alla kapell ur bruk.
När medeltidsstaden brändes 1612 av danskarna så torde kapellet
redan ha varit i ett ruinerat tillstånd. Sannolikt nyttjades stenmaterialet
i samband med bygget av Jönköpings slott och anläggandet
av befästningar. Under 1600-talets förra hälft byggdes ett enkelt
träkapell på platsen och kyrkogård ordnades för gravsättningar.
Eventuellt hörde kapellet samman med Hospitalsgården. 1644
hade kapell och kyrkogård övergått till Slottsförsamlingen, även
om Hospitalsgården fortsatt hade del i kyrkogården. 1694 ersattes
det enkla kapellet av det nuvarande, ritat av Erik Dahlberg. Vid
denna tid låg kyrkogården en bit utanför stadens gränser, omgiven
av åkrar på alla sidor utom den norra. Kartor från 1674 och 1696
visar att kyrkogården var fyrkantig med kapellet som mittpunkt.
Med slottets försvinnande under 1800-talet bytte kyrkogården och
församlingen namn till Västra.

Fram till 1771-80 inhägnades kyrkogården av timrade balkar med en
stiglucka av trä i det nordöstra hörnet. Nämnda år ersattes balkarna
av stenmurar, av vilka idag endast ett stycke kvarstår i norr. Från
1775 fi nns uppgift om en klockstapel strax norr om kyrkogården,
denna revs på 1830-talet. 1853 inköptes en åkerlycka i öster för
kyrkogårdens utvidgande. 1871-72 skedde en ny utvidgning åt söder
genom förvärv av åkerlyckor därstädes. Vid detta tillfälle omdanades
kyrkogården i linje med tidens parkideal. De nya gravkvarteren
reglerades noga i ett rutnätsmönster och man planterade alm och
lönn i regelbundna rader och som alléer. Den gamla delen kring
kapellet omdanades i enlighet med det tysk-romantiska parkidealet
med mjukt formade gräsmattor och buskage mellan svängda grusgångar.
Arbetena projekterades av trädgårdsarkitekt Frey Hellman.
Under 1900-talets andra hälft har parkkaraktären närmast kapellet
försvagats genom borttagning av buskar och ändring av gångar.
1881 uppfördes en likvagnsbod i det nordvästra hörnet. Till följd
av stadens expansion kom kyrkogården att hamna inom stadsplanelagt
område 1877. Den 1874 antagna hälsovårdsstadgan förbjöd
jordande inom sådant område. 1889 förbjöds användandet av
Slottskyrkogården och den nyanlagda Dunkehallakyrkogården togs i
bruk. Fram till 1924, då kyrkogården åter togs i bruk, stod den och
förföll. 1924 rustades kyrkogården upp, nya gravplatser ordnades
och entrén i norr fi ck nuvarande utseende. 1968 återfi ck dåvarande
Gamla västra kyrkogården namnet Slottskyrkogården. 1976 anlades
kalkstensmurar i norr, öster och söder. Vid okänt tillfälle asfalte-
rades huvuddelen av alla grusgångar. 1982 utökades kyrkogården
i nordväst med minneslund och urngravskvarter. I samband med
Slottskapellets restaurering 1990 fl yttades en nyfunnen gravhäll ut
på kyrkogården där den uppställdes i kvarter 1 efter konservering,
likaså gravsattes i samma kvarter de kroppar som påträff ades under
golvet. 1991 togs nio av de gamla almarna ned, p.g.a. att fl era var
rötskadade. En ny allé av 13 lönnar planterades. Vid samma tillfälle
uppsattes traditionella lyktstolpar av ”Jönköpingsmodell”. 1995
upprättade kyrkogårdsförvaltningen i samarbete med länsstyrelse
och länsmuseum en bevarandeplan för kyrkogården med avseende
på grusgravar och träd. 2004 anlades nya urngravskvarter, ett längs
muren i öster och ett längs muren i söder. Vid samma tillfälle skedde
byte och komplettering av stolpbelysning.