Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, GÅRDBY KYRKA 1:1 GÅRDBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Platsen där man valde att bygga Gårdbys nya kyrka var en gammal centralplats i området.
Söder om kyrkan finns två gravfält från järnåldern. Länge fanns också två runstenar på
kyrkogården. Av dessa finns idag endast en kvar. Den bevarade stenen har en text som lyder:
Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man, Halboren, hans broder sitter i
Gårdarike. Brandr högg rätt, därför kan man tyda. Kanske är runstenen ett tecken på att det
redan under 1000-talet fanns en träkyrka i socknen. På 1200-talet byggdes en stenkyrka på
den plats där kyrkan i Gårdby ligger idag. Vid denna tid bör även en kyrkogård ha anlagts.
Hur den såg ut vet vi idag inte.

Den första kända avbildningen av kyrkogården är en lantmäterikarta över Gårdby by från
1726. Kartan visar en rektangulär kyrkogård som omger kyrkan i alla väderstreck, men mest
plats finns det söder om kyrkan. I öster och väster finns ingångar som troligen är försedda
med någon form av stiglucka.

En noggrannare avbildning finns från 1749. Den är gjord av Petrus Frigelius. Han har avbildat
kyrkan och kyrkogården både från norr och söder. Hans bilder visar att kyrkogården hade en
mur. Man kan också se de båda ingångarna i öster och väster. Söder om kyrkan finns på
teckningen ett stort träd. I kyrkogårdens sydöstra hörn står en rest sten som kan vara en av
runstenarna. Samma utseende har kyrkogården på N I Löfgrens avbildning från 1818. Denna
visar kyrkan från öster. Ingången i öster förefaller nu har fått en mer påkostad stiglucka med
ett tak krönt av ett kors och fiskbensmönstrade portar. Väster och norr om kyrkan finns flera
träd. Kanske har man försökt att anlägga en trädkrans runt kyrkogården. I början av 1800-talet
blev det populärt att plantera träd på kyrkogårdarna. Man trodde att dessa kunde hjälpa till
och rena luften och marken. Arbetet med att plantera ålades församlingsborna. Varje gård
eller by skulle skaffa fram ett antal plantor av lövträdssorter som var fanns i trakten.
Omtyckta träd var lind, ask och oxel. Om man gjorde så i Gårdby är dock inte känt.

År 1841 byggdes den kyrka som idag finns på platsen. Arbetet med kyrkan påverkade
naturligtvis också kyrkogården. Under en tid kom denna att fungera som byggarbetsplats där
material förvarades m.m. Den nya kyrkan förefaller ha blivit ungefär lika stor som den gamla
troligen användes delar av de medeltida murarna i den nya kyrkan. Kyrkans läge på
kyrkogården har därmed inte ändrats. En del av de gamla gravhällarna som ingen gjorde
anspråk på användes också i kyrkbygget. I den södra ingångens portal kan man se delar av en
stor häll. Det ligger även gravhällar som trappflisor både vid södra och västra ingången. När
den nya kyrkan byggdes flyttades den medeltida dopfunten ut på kyrkogården och användes
som solvisare. Dopfunten är idag åter placerad i kyrkorummet och används som dopfunt. Vid
inventeringstillfället fanns solvisarens fundament kvar och tavlan återfanns uppställd mot
kyrkans vägg.

I Kalmar läns museums samlingar finns flera äldre fotografier som visar Gårdby kyrka och
delar av kyrkogården. Samtliga bilder är tagna från söder. Tyvärr är inte bilderna daterade
men de förefaller vara från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Genom att titta på
när träd och gravvårdar dyker upp i bilderna går det dock att något sånär ordna dem
kronologiskt. Det som förefaller vara den äldsta bilden är tagen från sydväst. Man kan ana
flera träd runt omkring kyrkogården. Området framför kyrkan är sandigt men gräset är på väg
att breda ut sig. Ett fåtal gravvårdar och två staket av smide eller gjutjärn syns. Ett av staketen
står i vinkeln mellan tornet och långhuset. Man kan också se en del buskar och flera
gravkullar överväxta med murgröna. De andra bilderna är tagna från sydost på olika avstånd
från kyrkan. Gräsmattan, eller snarare ängen, framför kyrkan blir allt tätare. Nya gravvårdar
tillkommer men antalet gravvårdar är under hela perioden litet. Den största skillnaden är att
man planterar fler och fler buskar och träd. Träden förefaller att planteras utmed gången söder
om kyrkan samt den gång som går söderut från kyrkan.

Under 1930-talet togs såväl runstenen som solvisaren, d.v.s. den medeltida dopfunten om
hand. Den sistnämnda konserverades 1939 av konservator Sven Wahlgren. Från 1935 finns
ytterligare ett fotografi över kyrkogården. Det är ett flygfotot som visar kyrkan och
kyrkogården från söder. Den gång som går från kyrkogårdens ingång i söder fram till kyrkans
ingång i söder kantas nu av en allé av lövträd. Flera träd växer också i kyrkogårdens nordöstra
hörn medan det utmed den västra gränsen bara finns ett större träd. Kyrkogården har
fortfarande ängskaraktär. I gräset ligger gravplatserna i oregelbundna rader. Flera kan
urskiljas som är omgärdade av låga häckar och belagda med grus. Vid enstaka kan man också
se en gravvård, men vanligare är fortfarande de murgrönsklädda gravkullarna utan egentlig
gravvård.

Under 1900-talets andra hälft har Gårdby kyrkogård genomgått samma förändringar som de
flesta av våra kyrkogårdar såväl på Öland som på fastlandet har gjort. Gravplatsomgärdningar
har tagits bort, gravkullar har jämnats av och hela kyrkogården har sått in med gräs.
Förändringen var ett led i den ökade mekaniseringen. Nya gräsklippare rationaliserade
skötseln av kyrkogårdarna i en tid när antalet anställda började att minska. När denna
förändring påbörjades på Gårdby kyrkogård är dock inte känt.

År 1989 gjordes en arkeologisk undersökning på kyrkogården i samband med att man skulle
installera toalett i kyrkan. På kyrkogårdsområdet hittades då resterna av två härdar och ett
stolphål.

Utanför kyrkogårdsmuren i nordost låg tidigare en byggnad som rymde toaletter. Denna fick
församlingen tillstånd att riva 2003 eftersom man behövde mer plats för komposter.
Byggnaden var uppförd i lättbetong och hade ett tak av svart korrugerade plåt. Troligen hade
den uppförts på 1930-talet.


ARKIV OCH LITTERATUR
Antikvariskt Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
Kalmar läns museums topografiska arkiv
Bogårdinventeringen, Linköpings stift
Lantmäteriet
Bucht, Eivor (red), Kyrkogårdens gröna kulturarv, Klippan 1992
Hammarskiöld, Hans mfl, Minnets stigar – en resa bland svenska kyrkogårdar. Stockholm
2001
Hammarskjöld, Britt-Marie, Ett läns utveckling-Kulturminnesvårdsprogram för Kalmar län.
Etapp 1, Översikt. Kalmar 1985
Håkansson, Gunnar, Öländska personminnen, Göteborg 1942
Rahmqvist, Sigurd (red), Det medeltida Sverige, Bd 4, Småland 4, Stockholm 1999
Sandby-Gårdby hembygdsförening, En bok om Sandby-Gårdby, Kalmar 1972
Ullén, Marian, Medeltida träkyrkor, 1 Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland.
Stockholm 1983
Muntliga uppgifter kyrkvaktmästare Stefan West