Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY TORNET 14 KV TORNET 14

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET TORNET - Kvarteret Tornet är ett triangelformat område beläget i den sydöstra delen av Norra Klinten. Mot norr angränsar kvarteret till Klinttorget, i sydväst till Torngränd, i nordväst till Nygatan och i öster till Östra Tullgränd. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens fjärde kvarter med tomtnummer 5-15.
De norra och västra delarna av Tornet började bebyggas vid slutet av 1600-talet. I övrigt var området obebyggt och utgjorde åkermark som ägdes av borgmästare Lange. Den första bebyggelsen utgjordes av trähus med tillhörande kålgårdar. Anledningen till att delar av kvarteret så tidigt som på 1600-talet var indelat i tomter, var att Östra Tullgränd tidigt var en betydande tillfartsled från Österport till norra Klinten. Den är bland de äldsta av gränderna i området och från 1700-talet och fram till 1900-talets början låg stadens östra tullhus där gränden mötte Hästgatan, innanför Österport. Det var först under 1700-talet som någon bebyggelse av betydelse började breda ut sig bland åkrar och kålgårdar. Kvarteret planlades och infästes på 1750-talet. Bebyggelsen längs Torngränd präglades ännu i slutet av 1800-talet av 1700-talets småskaliga trähusbebyggelse. Vid den tiden var kvarteret bebott av fattigt folk.
Kvarteret har i stort sett bevarat tomtindelningen sedan regleringen omkring 1750. I dag utgörs kvarteret av 11 fastigheter. Övervägande delen av byggnaderna är välbevarade, från 1700-talets mitt och andra hälft, och har ut mot gaturummet bibehållit den ursprungliga, småskaliga karaktären. I de norra delarna av kvarteret och längs Östra Tullgränd har däremot en del förändringar genomförts under 1800-talet. Den karaktäriskt småskaliga bebyggelsen har där ersatts av 1800-talets betydligt större byggnader.

TORNET 14 - Fastigheten Tornet 14 är belägen i den södra delen av kvarteret, gränsande till Östra Tullgränd i öster och Tullgränd i sydväst. Fastigheten infästes 1758 och motsvarades ursprungligen av två fastigheter, Klinteroten IV:8A och B. Enligt husklassifikationen 1785 ägdes tomten av Nils Stenstuge, en sjöman Stenbom samt en skomakare Dunderhake. De två sistnämnda finns omnämnda på fastigheten 8A, men det är osäkert om de avlöste varandra eller om de var samtida ägare till tomten. Denna del av tomten var bebyggd med ett trähus med brädtak och vedbod. På den andra tomten, nummer 8B, fanns också ett trähus med brädtak. På 1883 års karta benämns fastigheten Klinteroten IV:8 och har sedan dess haft samma avgränsning.
I huset på den östra fastigheten bodde i början av 1900-talet en man vid namn Karl Nordström, även kallad "Kalle Nota" tillsammans med sin mor. En skylt på hörnet av huset talade om att han reparerade galoscher. På bilder från 1900-talets början ser man att husets bakre takfall höjts och byggnaden var tillbyggd bakåt. Tillbyggnaden följde Östra Tullgränds riktning. "Kalle-Notas" hus revs 1935, då det nuvarande flervåningshuset uppfördes, placerat med huvudfasad mot Östra Tullgränd och sammanbyggt med huvudbyggnaden på fastigheten Tornet 2. Vid denna tid benämndes fastigheten Tornet 3+4 och någon gång efter 1936 ändrades beteckningen till Tornet 14.
Sammanbyggd med huvudbyggnaden, och med långsidan i liv med Torngränd, ligger ett välbevarat bostadshus från 1700-talets mitt, en av de trähus som omnämns i husklassifikationen. Byggnaden har en stomme i skiftesverk, under ett tegeltäckt sadeltak. Fasaden är huvudsakligen klädd med tjärad, liggande och stående panel. Mot gården är huset delvis putsat och avfärgat vitt. I samband med att fastighetens huvudbyggnad uppfördes, 1936, höjdes skiftesverksbyggnaden.
Fastighetens gårdsrum avgränsas mot norr av ett grönbetsat träplank och i väster av en tegelavtäckt mur. Väster om det äldre bostadshuset, längs Torngränd, finns en gångport klädd med fiskbensställd panel och försedd med överliggare. Trädgården har planteringar i rabatter med rosor och bärbuskar, men är i övrigt belagd med kalkstensplattor och gräsmatta.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512