Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY PORTEN 1 KV PORTEN 1

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET PORTEN - Kvarteret Porten har rektangulär form och är beläget på den nordöstra delen av norra Klinten. Det angränsar till Nygatan i väster, Norra Murgatan i öster, Lancastergränd i söder och fastigheterna Norrbacke 8 och 9 i norr. Under 1800-talets andra hälft planerades för upprättandet av den så kallade Brunnsportsgatan, som var tänkt att utgöra en gräns mot kvarteret Norrbacke. Dessa planer genomfördes aldrig, Brunnsportsgatan blev aldrig någon gränd i egentlig mening. Kvarteret Porten ingick före den nu rådande fastighetsindelningen i Klinterotens fjärde kvarter med tomterna nummer 82-86, 95, 134-137.
Kvarteret tillhörde länge ett av de mindre attraktiva områdena i innerstaden. Under 1700-talet benämndes denna del av staden som Österklint. Den nordligaste delen utgjordes av hällmark och söder om denna fanns tre stora åkrar, Lundbergska åkern, Klockareåkern samt Biskopsåkern. Norderklint bebyggdes relativt sent och den tidigaste bebyggelsen tycks ha utgjorts av ej planlagda mindre trähus som bredde ut sig mellan åkrar och kålgårdar. Under 1760-talet började planläggningen och regleringen av norra Klintens bebyggelse. Tomterna kom att infästas framför allt under 1760-1780-talet. Kvarteret Porten tomtindelades år 1761 och bebyggdes sedan i snabb takt. Husen byggdes av fattigt folk och bestod av mindre par- eller enkelstugor, som ofta inhyste flera familjer. Enligt 1785 års husklassifikation kan man utläsa att samtliga tomter i kvarteret var bebyggda med ett trähus med brädtak, flera av tomterna hade även ett stall. En stor del av norra Klintens befolkning utgjordes av sjömän, timmermän och murare. Bebyggelsen utgjorde ända in på 1900-talet fattigmansbebyggelse, bland annat på grund av det perifera läget.
Kvarteret har idag näst intill samma tomtindelning som erhölls vid infästet. Det är uppdelat i ett rutnätsystem som omfattar tio fastigheter. Bebyggelsestrukturen karaktäriseras generellt av huvudbyggnaden, ofta ett bevarat skiftesverkshus från 1700-talet, beläget med långsidan i liv med gatan och med ett eller flera gårdshus i tomtens bortre del, mot kvarterets mitt. Bevarade knuttimrade hus är relativt ovanliga i detta område, men ett av få exempel ligger på fastigheten Porten 5. Tre av fastigheterna är bebyggda med hus från 1800-talets senare hälft, vilka ursprungligen inrymde flerfamiljsbostäder. Fastigheterna avskärmas från insyn av höga träplank. Området har idag övergått till att vara ett område för högstatusboende. Numera hör Klintens bebyggelse till de mer exklusiva bostadsområdena innanför ringmuren.

PORTEN 1 - Porten 1 utgör en närmast rektangulär tomt som gränsar till Nygatan i väster och grannfastigheterna. Tidigare benämndes fastigheten Klinteroten IV: 82. Enligt husklassifikationen från 1785 var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak, som uppskattningsvis uppfördes under 1760-talet. Det är sannolikt detta hus som utgör dagens huvudbyggnad. Fastigheten har bevarat sin tomtgräns och bebyggelsestruktur åtminstone sedan 1800-talets andra hälft.
Fastighetens nuvarande huvudbyggnad är placerad med långsidan i liv med Nygatan och med gaveln och en senare tillbyggnad österut, längs med fastigheten Norrbacke 9. Byggnaden har en reveterad skiftesverkskonstruktion i en våning med inredd vind under ett plåttäckt sadeltak. En tillbyggnad mot gården har inneburit att huset breddats med ett kök och ett rum, troligen under 1800-talets andra hälft.
På tomten har tidigare stått ett äldre uthus i trä med vedbod, latrin och soprum. I tomtens nordöstra hörn ligger ett gårdshus från 1990, vilket ersatt ovan nämnda uthus.
Mot Nygatan och söderut avskärmas fastigheten av en tegelavtäckt, vit spritputsad mur som ersatt ett tidigare plank. Muren bryts mot Nygatan upp av en inkörsport i brunmålad panel. I övrigt avgränsas fastigheten av ett rödmålat plank. Gården är belagd med gräs, betongplattor och grus. I fastighetens nordöstra del är marken terrasserad. Växtligheten utgörs av ett flertal rosenbuskar.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512