Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY NORRBACKE 8 KV NORRBACKE 8

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET NORRBACKE - Kvarteret Norrbacke är beläget på den norra delen av Klinten och avgränsas av Rackarbacken i norr, Norra Murgatan i öster, Brunnsportsgatan i söder samt Nygatan i väster. Brunnsportsgatan har aldrig varit en gränd i egentlig mening, den planerades som det under 1800-talets andra hälft, men utgör endast en gräns mellan kvarteren Norrbacke och Porten. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens fjärde kvarter med tomtnummer 80-81 och 138-143.
Norrbacke var ett av de sista kvarteren som planlades på norra Klinten. Bidragande till detta var bland annat det dåliga gatunätet och tillgången på vatten samt kanske även närheten till rackarens tillhåll. En karta från 1851 visar att endast de södra delarna av Norrbacke då var utlagda som kvarter. De nordligaste tomterna i kvarteret utlades sannolikt i slutet av 1860-talet eller något senare. Bebyggelsen på flertalet av kvarterets nio fastigheter avviker därmed i storlek och utformning från den övriga småskaliga 1700-talsbebyggelsen på norra Klinten. Norrbacke representeras av varierande bebyggelse från 1700-tal till 1900-tal som huvudsakligen bebotts av arbetare och hantverkare. Under de senare decennierna har några av kvarterets fastigheter övergått till att brukas som sommarbostäder, dock ej i samma utsträckning som varit fallet i norra Klintens övriga kvarter.

NORRBACKE 8 - Fastigheten Norrbacke 8 utgör det sydöstra hörnet av kvarteret. Den gränsar i öster till Norra Murgatan och i söder mot Brunnsportsgatan, som inte är någon gata i egentlig mening utan endast utgörs av en gräns mot kvarteret Porten. Tomten har troligen bevarat nuvarande omfattning sedan 1700-talets mitt, då den benämndes Klinteroten IV: 138. 1762 omfattade fastigheten ett hus och en gårdstomt. Även enligt 1785 års husklassifikation noterades fastigheten ha ett trähus med brädtak. Enligt en karta från tiden kring sekelskiftet 1900 fanns även ett litet uthus på gården. Detta uthus revs sannolikt någon gång under 1900-talets mitt.
Fastigheten omfattar idag två byggnader, ett bostadshus, placerat med långsidan längs norra Murgatan, som sannolikt motsvarar det hus som omnämns redan 1762 och ett gårdshus, i den sydvästra delen av tomten, från 1968.
Bostadshuset är en om- och tillbyggd enkelstuga, uppförd i skiftesverk i en våning med inredd vind under tegeltäckt sadeltak. Fasaden har synlig skiftesverksstomme, utom södra gaveln som utgörs av en putsad stenfasad.
Fastigheten är omgärdad av höga plank. Mot gatan finns en grönmålad port med överliggare. Dörren är av snedställd panel, försedd med ett järngaller i den övre delen samt ett gammalt återanvänt lås från en kyrka. Den avskärmade trädgården har till stor del gräsbelagda ytor men även betongplattor och kalkstensflis. I den sydöstra delen av tomten finns en kalkstensterrass och intill bostadshusets västra fasad finns ett skärmtak i 1970-talsstil av korrugerad plast på en stomme av stolpar. Under skärmtaket finns en tegelgrill med inmurad gjutjärnsplatta från en sättugn.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512