Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY LÅSET 14 KV LÅSET 14

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET LÅSET - Kvarteret Låset ligger på den mellersta delen av norra Klinten. Det gränsar till Nygatan i väster, Norra Murgatan i öster, Uddens gränd i norr och väster samt Murgränd i söder. Innan området för nuvarande kvarteret Låset började bebyggas, under 1700-talets andra hälft, utnyttjades marken som åkerjord. Kvarteret utgjorde tillsammans med större delen av kvarteren Remmaren och Östermur den så kallade Biskopsåkern fram till 1700-talet. Det var åkermark som finns dokumenterad som kyrkans egendom sedan 1500-talet. Åkern var avsedd för försörjningen av biskopen vid Mariakyrkan som ligger strax nedanför klintkanten. Gränsdragningen av denna åker gick längs kvarterets västra och norra gränser och följde därmed sträckningen av Uddens gränd. Kvarteret Låset avstyckades och infästes 1782, samtidigt som den övriga marken inom Biskopsåkern. Kvarterets mark bebyggdes sannolikt delvis tidigare, på vissa tomter förekommer tomtägare redan under 1750-talet.
Tomterna är liksom på övriga Klinten relativt små. Tomtindelningen är i stort sett den samma idag som på kartan från 1883 och går med stor sannolikhet tillbaka på infästet från 1782. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens fjärde kvarter med tomterna 100-107 och 128-133. Tomterna 131-133 motsvarade nuvarande Låset 15 (tidigare Låset 3) plus en liten del, längst åt norr, som sedan 1960 ingår i Låset 14. Fram till 1960 utgjordes huvuddelen av nuvarande Låset 14 av två tomter, Låset 1 och 2.
Större delen av kvarterets bebyggelse är uppförd mellan 1700-talets andra hälft och 1800-talets mitt. Kvarteret Låset beboddes fram till sekelskiftet 1900 främst av sjömän, deras änkor, arbetare och hantverkare. På de tomter där nyare byggnader uppförts har tidigare funnits äldre trähus från 1700- och 1800-talet. Kvarteret karaktäriseras av denna äldre småskaliga trähusbebyggelse, med undantag av elevhemmet på Låset 14 från 1960 och arbetarbostäderna, även kallat fattighuset, på nuvarande Låset 15, uppfört 1861. Fattighuset har idag moderniserats och byggts om till äldreboende, men påminner fortfarande om den tid då Klinten var de fattigas stadsdel. De flesta hus i kvarteret genomgick renoveringar vid mitten av 1900-talet, vilka i flera fall även är mycket tydliga exteriört. Alla hus, förutom ett, är idag reveterade.

LÅSET 14 - Låset 14 utgör kvarterets nordligaste del och angränsar i väster och norr till Uddens gränd och i öster till Norra Murgatan. Fastigheten var fram till 1960 uppdelad i två tomter, Låset 1 och 2, men dessa slogs ihop i samband med att Visby stad lät uppföra ett elevhem på platsen 1960. Enligt husklassifikationen från 1785, där tomterna hade nummer 100 och 101 i Klinterotens fjärde kvarter, fanns det ett trähus med brädtak på vardera tomt.
Innan elevhemmet byggdes låg i fastighetens västra del, tidigare Låset 1, en byggnad med långsidan något utanför tomtgränsen mot Uddens gränd i norr. Sannolikt är det trähuset som finns beskrivet på den västra tomten i 1785 års husklassifikation. Uthusen på de båda tomterna låg i den södra delen.
Elevhemsbyggnaden upptar idag större delen av tomten och ligger med långsidan mot Uddens gränd i norr.
I östra delen av tomten, gamla Låset 2, ligger ett litet skiftesverkshus, vilket sannolikt är det trähus som finns nämnt i 1785 års husklassifikation, troligtvis uppfört kring 1700-talets mitt. Den uppfördes ursprungligen som ett bostadshus med enkelstugeplan. I samband med att Visby stad köpte upp fastigheten 1960 inreddes i huset ett kök för elevhemmet som sammanbyggdes med 1700-talsbygganden. Den är uppförd i en våning med inredd vind under ett tegeltäckt sadeltak. Fasaden är klädd med tjärad stående panel. Huset har en utformning som är typisk för norra Klinten.
Förutom byggnaderna avgränsas fastigheten mot gatorna av en putsad mur i väster, en låg kalkstensmur i nordost samt ett plank i öster.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512