Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY BÄGAREN 6 KV BÄGAREN 6

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET BÄGAREN - Kvarteret Bägaren är beläget i den östra delen av innerstaden, uppe på den norra Klinten, mellan Finngränd i nordost, Nygatan i sydost, Klintgränd i sydväst och Trappgatan i nordväst. Bägaren ingick tidigare i Klinterotens fjärde kvarter med tomterna 51-59. Redan i slutet av 1600-talet var delar av det nuvarande kvarteret tomtlagt och bebyggt med trähus och kålgårdar. Schilders karta från 1697 visar att kvarterets södra och västra del var indelad i fem fastigheter och bebyggt med åtminstone fyra trähus. Den östra och norra delen av kvarteret ingick i Klockaråkern under 1700-talet fram till dess att hela kvarteret reglerades 1778. De tomter som ursprungligen var stora avstyckades under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. I stort sett har kvarteret bevarat tomtindelningen sedan dess. Vid denna tid var samtliga tomter bebyggda med enkelstugor i skiftesverksteknik alternativt knuttimmerteknik, försedda med faltak. Liksom andra delar av norra Klinten var en stor andel av tomtägarna i kvarteret sjömän och änkor.
Under 1800-talet försågs stugorna med tillbyggnader, ofta bestående av bakbyggen innehållandes kök. Från 1945 och framåt har husen moderniserats, vilket framförallt medfört att interiörerna genomgått kraftiga renoveringar. Fastigheterna försågs med vatten i slutet av 1920-talet, men det var på 1940- och 50-talen som större VA-installationer kom in i husen. De äldre uthus som varje tomt varit försedd med revs i många fall i samband med bostadshusets modernisering och ersattes i flera fall av murade gårdshus inrymmande tvättstuga och förråd. Flera uthus har också byggts om och inretts som gästrum. Trots dessa förändringar har många av tomterna kvar sin äldre tomtstruktur, i och med att de nya uthusen har samma dimensioner och har förlagts på samma plats som de tidigare.
I dag består kvarteret av nio fastigheter. Kvarteret präglas av den småskaliga bebyggelsen som uppfördes under andra hälften av 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Några av tomterna har en yngre bebyggelse, vilken dock till viss del anpassats efter det traditionella formspråk som karaktäriserar bebyggelsen på norra Klinten.

BÄGAREN 6 - Fastigheten Bägaren 6 är belägen i kvarterets sydöstra hörn och angränsar till Nygatan i öster och Klintgränd i söder. Den södra delen av tomten var bebyggd med ett trähus med tillhörande kålgård redan 1697. Den resterande delen av tomten ingick då i Klockareåkern. Den nuvarande fastighetsgränsen härstammar sannolikt från tomtregleringen av kvarteret i slutet av 1770-talet. Fastigheten benämndes tidigare Klinteroten IV: 57. Enligt 1785 års husklassifikation framgår att tomten vid denna tid var bebyggd med två trähus, ett med trätak och ett med tegeltak.
Det nuvarande bostadshuset, placerat i fastighetens sydöstra hörn med långsidan mot Klintgränd och gaveln mot Nygatan, är sannolikt uppfört som enkelstuga omkring 1790 med ett bakbygge från 1800-talet. Sannolikt bevarar det även delar av det hus som finns beskrivet 1697. Huset har en skiftesverksstomme i en våning med inredd vind under ett tegeltäckt sadeltak. Fasaden är spritputsad och avfärgad vit.
I tomtens västra del ligger ett gårdshus byggt på 1940-talet. På 1883 års karta finns flera uthus markerade; ett har legat med gaveln mot Nygatan i tomtens nordöstra hörn och flera mindre uthus har funnits på det ställe där dagens gårdshus är beläget. Uthuset vid gatan revs någon gång efter 1936.
Tomten avgränsas mot Nygatan av ett högt plank med inkörsport. Gården fungerar delvis som parkering, men utgör också en grönskande trädgård, delvis belagd med kalkstensflis samt försedd med fruktträd, rosor och rabatter.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512