Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, RENEN 7 ADOLF KJELLSTRÖMS VILLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes som bostadshus under slutet av 1870-talet av Adolf Kjellström (1834-1932). Dess originella gestaltning - inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten - är starkt förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt.
Kjellström var förutom arkitekt även lektor i byggnadskonst vid Tekniska elementärskolan i Örebro. Han svarade för en rad restaureringsarbeten, de flesta tillsammans med etsaren och arkitekten Axel Herman Hägg (Se även bl.a. Gotlands län - Katthamra gård, Visby Domkyrka, Ardre kyrka och Dalhem kyrka samt Dalarnas län - Floda kyrka och Södermanlands län - Floda kyrka). Kjellströms utvecklingsarbete för användning av natursten i byggnader, bedrivet bl.a. vid den stenhuggeriskola han höll i Örebro 1880-87, kom att få stor betydelse för den svenska arkitekturens utveckling under 1800-talets senare del, den period då putsen som fasadmaterial ersätts av natursten och tegel.
Kjellströms starka intresse för natursten och engelsk gotik väcktes i samband med hans studieresor till England. Resorna föranleddes av en strävan att åstadkomma en stilriktig restaurering av Nicolaikyrkan i Örebro, ett arbete som sysselsatte honom i nära ett halvt sekel. Kjellström blev starkt influerad av den engelska nygotiken, "Gothic Revival". I England fann han nya idéer inom arkitekturen som senare. Bl.a. genom hans medverkan, i hög grad skulle komma att påverka och förändra den svenska byggnadskonsten. De nya tankarna framfördes främst av John Ruskin och William Morris, vilka i sina arkitekturteoretiska skrifter propagerade för användandet av äkta material. Genom studier och systematiskt experimenterande i sin egen stenhuggarverkstad byggde Kjellström upp en inom dåtidens Sverige unik kunskap om byggande med natursten, framförallt sten och tegel i förening. 1881 byggdes - den i mars 1986 rivna - Nikolaiskolan i Örebro, med fasader i tegel och kalksten, efter Kjellströms ritningar. Han blev flitigt konsulterad av tidens ledande arkitekter.
1800-talet hade dominerats av en klassicerande arkitektur med fasader i puts och dekorationer i gips och stuck. Det s.k. Bünsowska huset på Strandvägen i Stockholm, byggt 1888 efter ritningar av Isak Gustaf Clason, en av dåtidens ledande arkitekter, brukar framställas som genombrottsverk för den nya arkitektur som slår igenom i Sverige under 1800-talets slut. När Clason arbetade med ritningarna till byggnaden besökte han Kjellström i Örebro. Clason kom senare, bl.a. i en artikel i Teknisk Tidskrift 1896, att framhålla Kjellströms betydelse för de unga arkitekter som mot slutet av seklet revolterade mot tidens klassicerande putsarkitektur.
Ritningarna till Kjellströms egen villa i Örebro är daterade 1879, nio år före Bünsowska huset. Den har gatufasader i rusticerad kalksten och gårdsfasad i tegel.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2005-10-14, Dnr 432.02379-2005.