Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, TÖNNERSJÖ 1:5 M.FL. TÖNNERSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
TÖNNERSJÖ KYRKA

FÖRSAMLING 1995 TÖNNERSJÖ
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 730; 1900:904; 1995:433

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger på östra sidan av Alslövsån, med gles bebyggelse som möter väster om ån. Kyrkan och bebyggelsen är belägna på gränsen mellan kustens öppna landskap och skogsbygden. Socknen domineras av stora skogsmarker med endast begränsade arealer öppen odlingsmark i sydväst.

RASERAD KYRKA / RUIN


DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING
Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor. På långhusets norra och södra sidor finns korsarmar. I väster ett torn i jämnbredd med långhuset med överdel i trä. I kyrkan bevaras de huvudsakliga mursträckningarna av en kyrka med romansk planform med smalare, absidförsett kor (iakttagelser vid byggnadsarkeologisk undersökning 1990 kan tyda på att absiden tillfogats sekundärt; muntlig uppgift av L. Bjuggner, Hallands länsmuseum, Halmstad). Vapenhus har funnits både i norr och söder, och eventuellt har långhuset förlängts västerut. I mitten av 1850-talet ersattes vapenhusen med de nuvarande korsarmarna. På 1860-talet byggdes i stället för ett äldre trätorn det nuvarande tornet i väster, som också fungerar som en förlängning av långhuset.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR
Kyrkan är utvändigt vitputsad. Långhus, kor och korsarmar täcks av separata sadeltak. Västtornet är av sten till långhusets takfot, och har däröver en smalare överbyggnad i trä med flack huv och sluten lanternin. Ingångar i väster samt på korsarmsgavlarna. Det vitputsade kyrkorummet är invändigt helt övervälvt, troligen under medeltiden, och koret avskärmas av en rundvälvd triumfbåge. Åren 1996-97 genomfördes en större restaurering och reparation av kyrkan, då bland annat sakristian, som tidigare varit inrymd i absiden, flyttades till ett nyinrett rum i den södra korsarmen. Predikstolen är från 1600-talet, och altaruppsatsen i nygotisk stil är från 1873.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
I kyrkan finns en senmedeltida träskulptur föreställande Kristus och i Hallands länsmuseum i Halmstad förvaras ett par figurer från ett försvunnet senmedeltida altarskåp.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.