Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, OKOME 4:11 OKOME KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 OKOME
BEFOLKNINGSTAL
1805: 678
1900: 1087
1995: 584

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger centralt i bebyggelsen i Okome. Direkt norr om kyrkan är pastorsexpeditionen belägen, skolan återfinns ytterligare en bit norrut. Kyrkan liksom stora delar av socknens bebyggelse ligger uppdraget mot gränsen till skogsmarken medan den öppna odlingsmarken sträcker sig ned mot Högvadsån. Socknen ligger i övergångszonen mellan Ätrans dalgång med öppen odlingsbygd och skogsbygderna i öster. Okome ingår i Ätradalens riksintresseområde (se Abilds sn).

RASERAD KYRKA / RUIN
I: Murad stenkyrka med romansk planform bestående av ett rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor. I söder fanns ett murat vapenhus av okänd ålder. Ett trätorn i väster tillkom sannolikt 1766, under ledning av byggmästaren Petter Holmström. Invändigt var kyrkan smyckad med figurativa takmålningar signerade H. Wybeck 1759 (Henrik Wibeck). Kyrkan byggdes om i öster 1816. Byggnaden revs i samband med att en ny kyrka uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING
II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1890-91 efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson och består av ett rektangulärt långhus med polygonalt korparti i öster och i väster ett torn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR
Byggnaden är utvändigt vitputsad och försedd med strävpelare. Långhusets fönster är svagt spetsbågiga och det polygonala koret upplyses av rundfönster. Långhuset har sadeltak och tornet en spetsig spira. Huvudingångar genom tornets bottenvåning samt mitt på långhusets nord- och sydsidor. Interiören är ljus, med vita väggar och vitmålat innertak av trä, som kontrasteras mot träbruna bänkar och golv. År 1960 skedde en genomgripande interiöromvandling, efter förslag av arkitekt Johannes Olivegren. Då togs korets nygotiska altaruppsats med tillhörande sakristieavskärmning bort, och i stället insattes gamla kyrkans altaruppsats från 1636. Koret gavs en ny rumslig karaktär genom att en koromgång avdelades medelst rader av ljusbärare. Även predikstolen är ett arbete från 1600-talet. Den härrör från 1649 och överfördes direkt från den gamla till den nya kyrkan.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Dopfunten av sandsten härrör från 1200-talet och har en fyrpassformad cuppa, rikligt försedd med reliefer.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.