Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÅRSTA 2:1 ÅRSTABRON

 Anlaggning - Historik

Historik
Årstabron kan i korthet sägas ha tillkommit som ett resultat av förhandlingar mellan staten och Stockholms stad om en bro som lämnade sjöfarten på den nyligen etablerade Hammarbyleden fri passage. Förberedelser påbörjades under 1910-talet med arkitekttävlan, fältundersökningar m.m. År 1923 skrevs ett avtal mellan intressenterna, vilket ledde till arbetenas påbörjande samma år. Det då reviderade broförslaget hade utförts av arkitekt Cyrillus Johansson. Bron invigdes 1929.
Bron har en sammanlagd längd om 753 m mellan landfästena. Det södra brospannet av järn är ca 150 m långt. Ett 28 m långt lyftspann finns i norra farleden. Däremellan är bron utförd i betongviadukter, 6 valvspann norr om lyftspannet, 12 valvspann över holmarna samt 2 valvspann vid södra fästet. Viadukten har en bredd av 9 m.
Brofundamenten är gjutna i betong, av tekniskt mycket intressant utförande. Betongpelarna uppbär gjutna valv i armerad betong med en spännvidd av 21 m. Ovanpå valven är uppförda massiva sidomurar med fyllning och makadamballast för spårbädden.
Lyftspannet består av plåtbalkar med tvär- och långreglar. Maskineri om manöverrum är inbyggda i lyftspannets upplagspelare. Lyftbron är den först konstruerade i landet. Lyftspannet är idag fastlagt med maskineriet avstängt och ur funktion.
Det södra bågspannet består av två bågar i fackverk med dragband. Spåren uppbärs av nitade tvärreglar och helvalsade långreglar.
Vissa tekniska förarbeten utfördes med tanke på den planerade gatubron, vilken skulle ligga ovanpå järnvägsspannet.

Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993