Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, SPELLINGE 2:28 SPELLINGE HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Spellinge säteri bildades på 1640-talet av friherre Mårten Leijonsköld. Efter en brand år 1740 tillkom den nuvarande herrgårdsanläggningen, vars byggnadsgruppering delvis går tillbaka på 1600-talsanläggningen. I mangården ingår två bostadshus av i det närmaste samma utseende och storlek, det ena från 1700-talets mitt och det andra från 1761. Detta ovanliga förhållande beror på att gården vid denna tid innehades av två ägare, som båda hade den som sätesgård. De två bostadshusen är båda byggda av timmer och har mansardtak. Det ena, som utgör gårdens huvudbyggnad och vars bottenvåning kan härröra från 1600-talets mitt, reveterades på 1830-talet, då även de två låga pocherna med balustradräcken av smidesjärn tillkom. En del snickerier från byggnadstiden finns bevarade. Huvudparten av den fasta inredningen tillkom vid en grundlig renovering 1832. Det andra bostadshuset, den s.k. flygeln, kläddes med panel på 1800-talet. Gårdsplanen begränsas av två kvadratiska, timmerbyggda magasin med pyramidtak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3