Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Osby kn, DUBBARP 1:41 ULLSPINNERIET I STRÖMSBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Ullspinneriet i Strömsborg anlades 1837 och gick då under namnet Strömsborgs Klädesfabrik och ägdes av Olof Olcén. Anläggningen använde sig av vattenkraften i Helge å som mynnar från Osbysjön. I närområdet kring Helge ås utlopp fanns det under 1700- och 1800-talen tätt med förindustriella och industriella verksamheter, bland dessa kan nämnas ett tiotal kvarnar, flera pappersbruk samt en schoddyfabrik, där stickylle och lump förvandlades till vadd åt madrasser och täcken. Tillverkningen i Strömsborgs Klädesfabrik byggde på att yllelump blandades med ull för att sedan spinnas till garn och eventuellt vävas till nya ylletyger. Huvuddelen av garntillverkningen var ett löngodsarbete där kunderna lämnade in ull och fick den färgad och spunnen mot betalning. 1923 köptes fabriken upp och fick namnet Osby Färgeri och Ullspinneri. I samband med detta inriktades produktionen alltmer på avsalugarner. Efter en brand 1940 inriktades verksamheten helt på spinning, färgning och täckstickning. Fabriken försörjdes med vattenkraft fram till 1961 då elmotorer helt tog över driften. 1966 upphörde produktionen p.g.a. en reglering av Helge å i samband med uppförandet av Genatorps kraftverk. Därigenom sänktes vattennivån kraftigt och fabriken fick bekymmer eftersom både tvätteriet och färgeriet var beroende av vattentillgången. Den ursprungliga klädesfabriken uppfördes i skiftesverk i två våningar och var orienterad i nord-sydlig riktning. Under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet byggdes en tillbyggnad i regelverk mot väster. Sin nuvarande utformning fick byggnaden efter branden 1940 då delar av klädesfabrikens andra våning samt delar av tillbyggnaden förstördes. Vid återuppbyggandet tillkom även en tillbyggnad ut över kanalen, dit färgeriverksamheten flyttade. Hela byggnaden är klädd med röd locklistpanel och har sadeltak klätt med korrugerad eternit. Byggnaden rymmer förutom kardhall, spinneri och tvättrum även färgeri och torkavdelning samt utrymmen för lager och kontor. Ullspinneriet har en komplett maskinell utrustning bevarad från när spinneriet togs ur bruk. Maskinparken restaurerades 2001-2002 med medel från Riksantikvarieämbetet.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-05-14, Dnr 432-33687-99