Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, INNERSTADEN 10:14 SLOTTSMÖLLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottsmöllan är den enda idag bevarade möllan innanför Malmö stads kanaler. För ett par hundra år sedan var emellertid roterande, segelklädda möllevingar en vanlig syn på stadens vallar och befästningar. År 1663 uppfördes en väderkvarn, en s.k. stubbamölla, på Bastion Stenbock. Möllan kom att förse fästningens innevånare med mjöl i nära 200 år. Den återfinns på en fästningsplan över Malmö citadell som upprättades av dåvarande slottskommendanten, Eric Dahlberg. När Malmöhus upphörde att vara fästning omkring 1800 och kastellet överlämnats till Fångvårdsstyrelsen upphörde även kvarnarrendatorernas plikt att mala säd till kronan. I samband med underhållningsarbeten i form av tjärning m.m. brann den gamla möllan ned 1849. Dåvarande arrendatorn åtog sig att uppföra en ny mölla av holländsk typ. Den nya kvarnen stod färdig 10 maj 1851. Byggmästare var troligen den välkände kvarnkonstruktören Christian Sjöström från Svedala. År 1854 tillträdde en ny arrendator och nu uppfördes en magasinsbyggnad vid möllans fot och en möllarebostad. Slottsmöllan var i kontinuerlig drift vid västlig vind fram till 1930-talet. Parkens träd förtog det mesta av övrig vind, och de nya bostadshusen i Slottsstaden försämrade situationen ytterligare. Sista arrendatorn sades upp 1945 och den siste slottsmöllaren, Lars Thorell, hade då arrenderat möllan sedan 1907, efter att ha varit anställd vid möllan sedan 1892. Slottsmöllan och möllarebostaden är välbevarade och i möllan finns det ursprungliga maskineriet med stenar och andra tillbehör bevarade.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1993-11-09, Dnr 221-6488/90