Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, RONE ÄNGGÅRDE 6:4 ÄNGGÅRDE RONE

 Anlaggning - Historik

Historik
Änggårde 6:4 är den mellersta av, idag, tre gårdsparter. Manbyggnaden är huvudsakligen uppförd i sandsten och har en för Gotland typisk parstugeplan, med ett senare tillkommet bakbygge i samma material. Hela byggnaden har tidigare haft en takbeläggning med sandstensflis. Efter en längre tid med ett provisoriskt papptak och en nästan 80-årig törnrosasömn som överloppsbyggnad började Änggårde restaureras 2000. Bl.a. har sandstensflistaket, på ett undertak av falor, återställts.
Manbyggnaden på Änggårde är uppförd i flera etapper där någon exakt datering är svår att få. Den äldsta delen byggdes på 1700-talet som en s.k. enkelstuga med hall, vardagsstuga och kammare. I början av 1800-talet byggdes huset ut och en sal tillfogades. Byggnaden fick då även en andra våning med hall, brudkammare samt två vindsrum.
Omkring 1800-talets mitt genomgick byggnaden ännu en omfattande om- och tillbyggnad. Då tillkom även det något lägre bakbygget, med kök och brygghus på bottenvåningen samt två förrådsrum på övervåningen.
Eftersom byggnaden inte moderniserats under 1900-talet har den fått behålla sin särpräglade konstruktion och planlösning m.m. Den utgör därmed en viktigt del i den gotländska bebyggelsehistorien. Manbyggnaden vid Änggårde speglar väl den lokala byggnadstraditionens material- och formanpassning och dess utveckling, från 1700-talet till det tidiga 1900-talet.
Utedasset, som har en stående träpanel på en regelstomme under ett spåntak, är från tidigt 1900-tal.
I gårdsbilden har även ingått en flygel och en ladugård. Den förra har rivits och den senare är frånstyckad och inlemmad i grannfastigheten.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-2148-01