Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LEVIDE PRÄSTGÅRDEN 1:6 LEVIDE PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Manbyggnaden vid Levide prästgård uppfördes i en våning av sten under brant tegeltak 1786. Byggnaden blev delvis arrendatorsbostad 1919 och helt 1933, den har genomgått återkommande renoveringar och ombyggnader. År 1988 återställdes dess interiör varsamt till en antagen 1700- och 1800-talsskepnad, medan dess exteriör i stort bevarats oförändrad.
Som en flygel till huvudbyggnaden är en bodlänga, i sten under oregelbundet takfall belagt med tegel och spån, placerad på tomtens östra sida. Bodlängan är troligen uppförd vid 1800-talets början och inrymmer hemligt hus och förråd.
Vid manbyggnadens östra gavel är ett mindre stenhus placerat, rymmande snickarbod och pannrum. Byggnadens exteriöra utformning skiljer sig markant från huvudbyggnaden, klargörande dess komplementfunktion.
Tomten omgärdas i väster av kyrkogårdsmuren och i söder av en kalkstensmur med stiglucka vettande mot manbyggnadens entré. Övriga sidor av tomten avgränsas med låga gråstensmurar. Trädgården är parkliknande med huvudgång i tomtens längdriktning och är en av Gotlands landsbygds mest betydelsefulla trädgårdsanläggningar.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-15. Dnr 221-3531-97
Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se