Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HEJDE PRÄSTGÅRDEN 1:8 HEJDE PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Manbyggnaden i en våning uppfördes under medeltid. Den genomgick flera ombyggnader under första hälften av 1700-talet, då den i huvudsak erhöll sitt nuvarande utseende med enkelt symmetriskt putsade fasader och markant, hög vindsvåning med tungt spetsigt sadeltak utan gavelutsprång. De medeltida delarna avtecknar sig genom tjocka murar och nischer i källare samt som sekundärt inplacerade delar. Byggnaden genomgick en renovering 1939 då bl.a. en rad medeltida byggnadsfragment frilades, såsom fönsteromfattning och en urtappningssten.
Flygeln uppfördes under 1700-talet i kalksten under mansardtak och har tidigare nyttjats som visthus-, mangel- och mjölbod.
Det under 1700-talet uppförda kalkstensbrygghuset ingår som en viktig del av gårdsmiljön.
Prästgården omges av en parkliknande trädgård med åldrigt trädbestånd. Från landsvägen löper en åldrig allé. Trädgården omges delvis av stengärdsgårdar (stentunar)
Tillsammans utgör bebyggelsen och trädgården en av Gotlands ståtligaste och mest välbevarade prästgårdar med betydande medeltida inslag.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-609-97