Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, GRÖTLINGBO KATTLUNDS 1:26 KATTLUNDS I GRÖTLINGBO

 Anlaggning - Historik

Historik
Gårdens förste till namnet kände ägare var Botulf Kattlund vilken år 1412 tjänstgjorde som domare i Eke ting och på dennes sigill uppträder för första gången Kattlunds bomärke. Gården fortsatte att vara i olika tingsdomares ägo ända fram till 1600-talets slut. Under 1920-talet förvärvades fastigheten av Föreningen Gotlands Fornvänner.
Delar av den stenbyggda manbyggnaden uppfördes troligen redan under 1200-talet och erhöll senare en tillbyggnad i söder, vilken gav huset en vinkelformad grundplan. Under 1600-talets slut delades byggnaden för att ge plats åt två hushåll och det äldre stenhuset övergavs som bostad. Från 1700-talets slut och framåt genomgick huvudbyggnaden diverse tillbyggnader och förändringar och den medeltida delen sattes åter i bruk.
Ekonomibyggnaderna utgörs av ladugård, bodar, smedja och avträdeshus i sten, huvudsakligen uppförda långt senare än den medeltida delen av huvudbyggnaden. Den stora ladugårdslängan tilldrar sig det största intresset och består av flera delar vilka tillkommit vid skilda tider och för olika ändamål, de äldsta har medeltida ursprung. De synliga riändarna skyddas mot röta dels genom utskjutande stenflisor och dels genom lådliknande höljen av bräder.
I norra gårdsmuren finns ett avträde av synnerligen primitiv beskaffenhet. Det består av en framtill öppen nisch med baksida av sandstenshällar och sits av trä. På östra sidan av samma gårdsmur finns rester av ytterligare en dylik bekvämlighetsinrättning.
Utanför själva gårdstomten ägde parten ytterligare några byggnader. Sålunda har en väderkvarn av sten ca 120 m öster om gården tillhört Kattlunds. Den ägs nu av granngården Uddvide.
De fiskebodar vid Fluntinge, Sles och Austarbod fiskelägen, i vilka gården ägt delar, är nu alla försvunna.
Ca 140 m sydost om Kattlunds manbyggnad ligger en ruinkulle, som innehåller resterna av en fyrsidig gårdskastal. Den är av medeltida ursprung. Ännu i slutet av 1700-talet skall den ha varit tre våningar hög med välvda rum och minst 4 alnar tjocka murar.

KÄLLOR: Länsmuseet på Gotlands hemsida, 2006-02-09, http://www.gotmus.i.se/museigard/kattlund/manbyggningen.htm
Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se