Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FLERINGE HAU 1:33 HAU 1:33 I FLERINGE

 Anlaggning - Historik

Historik
Hau i Fleringe tillhör Gotlands mest kända gårdar. Bygden har varit bebodd sedan stenåldern. Strax norr om gården på områdets högsta punkt ligger ett av öns största bronsåldersrösen. Under äldre järnålder låg bebyggelsen väster om dagens bebyggelse, men flyttades troligen under vendeltid till nuvarande läge. Mindre rester av medeltida stenhus finns alldeles norr om ladugården.
Dagens bebyggelse består av en stor tvåvånings parstuga i sten under tegeltak. Den är tillkommen i etapper med nedervåningen från 1800-talets början och övervåning från 1852. Fasaderna är spritputsade och ursprungligen färgade röda, numera vita. Snickerierna är ljust blåa.
Norra flygeln är uppförd i en våning under tegeltak och härstammar från 1940-talet, men har en utformning som ansluter till övrig bebyggelse. Den har vit spritputs och blå snickerier.
Brygghuset är byggt i en våning under tegeltak och troligen samtida med manbyggnadens övervåning. Huset har vit slätputs och blå snickerier.
Ladugården med portlider är en av öns största ekonomibyggnader i sten från 1700-talet och den största med bevarad brant resning från agtakstiden, numera spåntäckt. Byggnadens utsida och gavlar är slutna, så när som på ett par gödseldörrar och gavlarnas vindögon. Långsidan mot storgården har ett flertal öppningar, samt på 1800-talets andra hälft upptagna fönster i nyromansk utformning.
Vagnboden är ungefär jämnårig med ladugården och har samma utformning med brant spåntak och karaktärskapande vindögon. Norra ladugårdsflygeln är tillkommen på 1800-talets andra hälft och försedd med ett flackare spåntak. Den rymmer f d tröskhus med magasinsloft.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-891-01