Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY VÅRDKLOCKAN 1 METODISTKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET VÅRDKLOCKAN - Kvarteret Vårdklockan utgör ett triangelformat område på den Södra Klinten. Mot nordväst angränsar kvarteret till klintkanten och Vårdklockegatan och i nordost ligger Wallers plats. Söder om Wallers plats breddas kvarteret och gränsar till Adelsgatan i sydost och Klockgjutaregränd i sydväst. Adelsgatan utgör en gammal infartsväg till staden. Kvarteret är beläget i det område, som i äldre handlingar kallas "hos Wåårklockan". Mellan 1598 och 1847 var stadens vårdklocka placerad i området och därav har kvarteret fått sitt namn. Området var utsatt som planlagd mark redan på 1646 års karta och hade redan då samma utbredning som idag. Under 1600-talets andra hälft var kvarteret uppdelat på fyra tomter, nummer 60 och 98-100. Söder- och Norderklint nyttjades som åker och ängsmark åtminstone en bit in på 1700-talet. Ett medeltida stenhus kvarstår, på fastigheten Vårdklockan 4 och utgör en av få bevarade medeltida byggnader på den Södra Klinten. Denna stenbyggnad är sammanbyggd med ett korsvirkeshus från 1600-talet. Under senare delen av 1700-talet omreglerades tomterna och gavs nya beteckningar. Norr om fastigheten Vårdklockan 1 fanns enligt 1856 års karta ytterligare två mindre tomter. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens andra kvarter med tomtnummer 36-41. I den här delen av staden bodde främst hantverkare.
Kvarterets fastighetsgränser har förändrats vid flera olika tillfällen och utgörs idag av sju fastigheter. Kvarteret domineras av, den i nordväst strategiskt placerade, Metodistkyrkan från 1870-talet, på Vårdklockan 1. Kyrkklockan har tidigare tillhört det numera rivna klocktornet i S:ta Katarina. I kvarterets östra del, längs Adelsgatan, är byggnaderna i två våningar och har huvudsakligen en påtagligt stor volym. Än idag är det mer regel än undantag att dessa hus inrymmer butik i den nedre delen och bostad i den övre. Här finns även en biosalong från 1947 som upptar hela kvarterets bredd. I kvarterets södra del, fastigheten Vårdklockan 5, finns den välbevarade Wikströms cykelverkstad, från 1900-talets första hälft. I kvarterets sydvästra hörn finns ett stort vinkelställt bostadshus från 1700-talets andra hälft, vars exteriör präglas av 1920-talsklassicism.

VÅRDKLOCKAN 1 - Fastigheten Vårdklockan 1 utgör kvarterets allra nordligaste del, gränsande till Wallers plats i nordost, Vårdklockegatan i nordväst och Adelsgatan i öster. Enligt 1697 års karta var tomten bebyggd med ett trähus på "kijlen af hestegatun". En period under 1700-talet, var fastigheten troligen delad i två tomter. Före den nu rådande fastighetsindelningen benämndes fastigheten Klinteroten II:38 och enligt husklassifikationen 1785 var den bebyggd med ett sten- och ett trähus med tegeltak, en lada som inrymde ett stall och ytterligare ett stall, samtliga med brädtak. Fastigheten har bevarat sin tomtgräns åtminstone sedan 1883. Enligt en teckning från 1870 var tomten bebyggd med det "Hammarströmska huset". Denna byggnad var uppförd i skiftesverksteknik i två våningar på en hög senfot och stod under ett brant sadeltak. Huvudingången var placerad mot Adelsgatan. Ett plank med gårdsport inramade gården. Väster om denna byggnad, längs Vårdklockegatan, låg en träbyggnad med pulpettak. I denna byggnad hade bokhandlare Ridelius sin affär på 1870-talet.
1875 revs samtliga byggnader och den nuvarande Metodistkyrkan uppfördes, efter ritningar av arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien, som en av de första byggnaderna i landet för detta trossamfund. I den souterrainbyggda kalkstensbyggnadens bottenvåning öppnades 1878 en hatt- och mösshandel. Numera inrymmer denna del av byggnaden caféverksamhet.
Metodistkyrkan har ett strategiskt läge på den högt belägna tomten och är placerad längs den nordvästra fastighetsgränsen. Fastigheten avskärmas mot Adelsgatan genom en låg mur med ett smidesstaket. Staketet är utformat som en romersk korsbågefris. Mot nordväst, längs klintkanten, finns en kalkstensmur och ett smidesstaket. I fastighetens södra del leder en trappa från Adelsgatan upp till kyrkan. Gården är belagd med grus.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7