Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY TRÄDGÅRDEN 3 LANTHAMNSTULLHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET TRÄDGÅRDEN - Kvarteret Trädgården är beläget i sydvästra delen av innerstaden. Det är avlångt till sin form och gränsar till Kommendantsbacken och Strandgatan i väster, Slottsparken i norr och öster och av Slottslunden i söder. Kvarteret Trädgården hette tidigare Terrassen och hörde dessförinnan till Strandrotens andra kvarter, tomt nummer 22-24.
Kvarteret Trädgården var tidigare en del av slottet Visborgs åker och kom inte att bebyggas förrän under andra hälften av 1700-talet. Först att bebyggas var sannolikt nuvarande Trädgården 3, där Landthamnstullhuset uppfördes 1759. I husklassifikationen från år 1785 tas alla tomter upp som bebyggda. Alla byggnader utom just tullhuset, nämns vara av trä. Fastighetsgränserna har legat fast sedan infästet och huvudbyggnaderna från 1700-talet finns ännu kvar. Det är främst på nuvarande fastigheten Trädgården 2 som förändringar har gjorts.
Kvarteret utgörs fortfarande av de tre mindre fastigheterna. Byggnaderna är främst från 1700- och 1800-talen. Alla har kvar de småskaliga bostadsbyggnaderna från 1700-talet, placerade mot gatan i tomternas västra del. De få uthusbyggnader som finns är uppförda på 1900-talet.
TRÄDGÅRDEN 3 - Fastigheten Trädgården 3 utgör kvarterets södra del och gränsar till Kommendantsbacken i väster, Slottslunden i söder och Slottsparken i öster. Fastigheten betecknades tidigare Strandroten II:24, och denna fastighet var sannolikt den första att bebyggas i kvarteret då Landthamnstullhuset uppfördes 1759. Visby hade fyra tullhus för kontroll av varor som fördes in till staden. Idag finns endast två av dessa byggnader kvar, varav den andra är Norra tullhuset. Landthamnstullhuset finns sålunda fortfarande kvar, men fungerar numera som bostad.
Huset är placerat i tomtens sydvästra hörn, med långsidan ut mot Kommendantsbacken och gaveln mot Slottslunden. Det har en kalkstensstomme i en våning med inredd vind och källare under norra delen av huset. Det branta sadeltaket är tegeltäckt, fasaden är putsad och avfärgad vit. Förstugan mot öster är uppskattningsvis från 1800-talets mitt.
I tomtens nordöstra hörn finns en uthusbyggnad från 1900-talets början. I norr avgränsas fastigheten av byggnader på grannfastigheten Trädgården 2, medan en putsad och tegelavtäckt mur finns ut mot gatan i väster. I muren finns en dubbelport av trä. Åt söder och öster avgränsas tomten av ett högt plank av locklistpanel. Gården är gräsbevuxen och där växer exempelvis lönn, gullregn och rosor.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7