Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY TROSSEN 3 KV TROSSEN 3

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET TROSSEN - Kvarteret Trossen ligger i den norra delen av Visbys medeltida stadskärna, nordväst om S:t Drottens ruin. Det gränsar till S:t Hansgatan i öster, Travegränd i söder, Mellangatan i väster och Valvgränd i norr. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Norderrotens första kvarter med tomtnummer 46 och 47 samt S:t Hansrotens första kvarter med tomtnummer 19-21.
Under medeltiden delades det nuvarande kvarteret Trossen på mitten av en gränd i öst-västlig riktning. Förmodligen var dessa två mindre kvarter tätt bebyggda med stenhus. Fem medeltida stenbyggnader finns bevarade i olika omfattning i den nu befintliga bebyggelsen. Medeltida murverk torde även kvarstå under mark i avsevärd utsträckning. Den medeltida bebyggelsen förföll under 1600-talet, men kvarteret bebyggdes återigen vid slutet av århundradet. Gränden mellan den södra och norra delen kvarlåg fram till mitten av 1800-talet, då marken tillföll de två norra tomterna. Kort därefter fann kvarterets nuvarande fyra fastigheter sin befintliga form.
Kvarterets befolkning har under 1700- och 1800-talen främst bestått av hantverkare, för att under 1900-talet övergå till ämbetsmän och arbetare. På Trossen 2 fanns ett konditori från 1880-talet och ända fram till 1975, och på Trossen 3 låg en tid under 1900-talets första hälft en skoaffär. Numera bedrivs restaurangverksamhet i huvudbyggnaden på Trossen 2, medan de övriga tomterna är bostadsfastigheter. Fastigheterna i kvarteret är väl sammansatta, med en bebyggelse vars exteriör präglas av 1800-talets arkitektur och väl slutna gårdsrum. Kvarterets största byggnader är förlagda vid S:t Hansgatan, med framträdande läge invid den öppna platsen intill S:t Drottens ruin.

TROSSEN 3 - Fastigheten Trossen 3 är belägen i den sydöstra delen av kvarteret och gränsar därmed till S:t Hansgatan i öster och Travegränd i söder. Medeltida murverk finns bevarat i källarplanet till den nu stående byggnaden. Väster om denna byggnad sträcker sig en mur i öst-västlig riktning, som även denna uppfattas som medeltida. Enligt 1697 års karta utgjorde nuvarande fastighet den sydöstra delen av tomt 126a, vilken även sträckte sig över nuvarande Trossen 4. På denna större fastighet fanns ett korsvirkeshus, ett stall och en lada med tillhörande kålgård och gårdsrum. Enligt 1785 års husklassifikation fanns det på fastigheten ett stenhus och en verkstad, samt lada, stall och ett brygghus. Vid mitten av 1800-talet hade den västra delen av fastigheten avstyckats och Trossen 3 hade fått sin nuvarande utbredning. Fastigheten fungerade från slutet av 1600-talet och ända fram till 1865 som hantverkargård, där den i generation efter generation tillhörde tunnbindare.
Fastighetens huvudbyggnad har sitt ursprung i det korsvirkeshus som uppfördes under 1600-talet. Byggnaden är förlagd med långsidan längs S:t Hansgatan och den södra gaveln mot Travegränd. Under 1800-talet tillkom två sammanhängande tillbyggnader västerut längs Travegränd. I samband med en omfattande restaurering under 1860-talets mitt revs sannolikt samtliga kvarvarande uthus på gården.
Fastigheten har ett relativt stort gårdsrum med en lummig trädgård i två etager, delvis belagd med cementplattor och singel. Gården är väl avgränsad från grannfastigheterna och nås från S:t Hansgatan via en dubbel gårdsport i ett högt brädplank. I den putsade muren ut mot Travegränd finns en mindre gårdsport.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0