Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, MINERVA 19 STADSMUSEET, HELSINGBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Den två våningar höga byggnaden av gult tegel uppfördes 1845 efter ritningar av C. G. Brunius. Fasaderna är rikt artikulerade med runda bågfriser och blinderingar. Byggnaden inrymde ursprungligen elementarskola och därefter, sedan ett nytt läroverk blivit färdigt 1863, en folkskola. I början av 1900-talet inreddes huset till stadsmuseum. Samtidigt som elementarskolan byggdes uppfördes på gården en byggnad för gymnastik, även denna ritad av Brunius. Gymnastikbyggnaden är enklare formad än huvudbyggnaden. Den är murad av gult tegel mot söder och väster, mot norr och i öster i rött tegel. Den dubbla fritrappan utmed södra fasaden i smidesjärn härstammar från 1791 och flyttades 1944 från en nedriven byggnad på Långvinkelsgatan. Gymnastikbyggnaden kallas idag Fågelhuset. Gymnastikhuset införlivades med museet 1909 och inreddes för visning av naturvetenskapliga samlingar. Läktaren byggdes 1912. 1936 företogs smärre ändringar under ledning av arkitekt Salomon Sörensen. På gårdens östra sida finns en flygelbyggnad till stadsmuseet i två våningar uppförd 1914-15 i korsvirkesteknik och ritad av arkitektfirman Lewerentz & Stubelius. Gårdsflygeln uppfördes som tillbyggnad till museet. Det gula teglet kommer från Hyllinge, timren utgörs av svartfärgad ek. Taket är klätt med rött enkupigt tegel. Bottenvåningen var ursprungligen öppen och användes som vagnslider. 1962 byggdes gårdshuset om under ledning av arkitekt Jan Sederholm varvid bottenvåningen fick sitt nuvarande utseende. Bottenvåningen innehåller idag tre kontorsrum och ett förråd, ovanvåningen används som fotoateljé och mörkrum samt för museiundervisning. Gårdsplanen är delvis stenlagd med storgatsten, i mitten är den grusbelagd. Mot landborgsbranten avgränsas gården av en ca 1.3 m hög mur i natursten.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

KÄLLA: Beslut - Komplettering av skyddsföreskrifter, Länsstyrelsen i Skåne län, 1997-01-20, Dnr 221-432-97