Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY SPECKSRUM 2 KV SPECKSRUM 2

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET SPECKSRUM - Kvarteret Specksrum är långsmalt till formen och sträcker sig från Strandgatan i väster till S:t Olofs gränd i öster. I norr avgränsas kvarteret av Skogränd och i söder av Specksrum och Specksgränd. Före den nu rådande fastighetsbenämningen tillhörde Specksrum Norderrotens andra kvarter, med tomterna 1-10, 12-13 och 15-21. Kvarteret ligger i det medeltida Visbys norra stadskärna, alldeles intill Kruttornet och inseglingsrännan till den medeltida hamnen. Vid utgrävningar har man konstaterat spår av vikingatida bebyggelse samt i högre grad medeltida lämningar från 1100-talet och framåt. Under medeltiden var kvarteret bebyggt med profana hus av såväl sten som trä och de tjocka kulturlagren vittnar om att kvarteret var tätbebyggt. Kvarteret har haft den nuvarande utbredningen sedan åtminstone 1646, troligen motsvarades det dessförinnan av flera mindre kvarter med mellanliggande gränder.
Johan Meijers karta från 1646 redovisar kvarteret som obebyggt eller obrukat sånär som på den nordöstra tomten (nuvarande Specksrum 1) och en av tomterna i väster (troligen nuvarande Specksrum 9). Sannolikt låg övrig äldre bebyggelse öde och i ruiner. Mattias Schilders karta från 1697 visar att kvarterets västra och östra delar vid den här tiden blivit indelade i tomter och bebyggda. Mellersta delen av kvarteret var däremot obebyggd fram till 1700-talet. J W Gerss karta från år 1807 anger läget för den hittills ej lägesbestämda S:t Jacobs kyrka till kvarteret Specksrums centrala del. Teorierna om kyrkan går isär, men sannolikt är uppgiften felaktig. Det finns antydningar om att tomtbilden förändrats åtskilligt under det expansiva 1700-talet. Mindre tomter köptes av grannar intill och införlivades i större fastigheter. Inte förrän mot slutet av 1800-talet verkar fastighetsgränserna ha stabiliserats.
Stadsdelen har kallats för Fiskarroten, vilket anspelar på 1700- och 1800-talets fiskarbefolkning som tillsammans med hantverkare dominerat i kvarteret och stadsdelen. Kvarteret rymmer idag 14 fastigheter som i huvudsak präglas av enklare trähusbebyggelse i skiftesverk och några fall av knuttimrade byggnader, med ursprung från 1600- och 1700-talet. Den småskaliga bebyggelsen följer det för stadsdelen typiska mönstret där huvudbyggnaderna präglas av 1800-talets om- och tillbyggnader samt av 1900-talets modernisering. Utöver de mindre fastigheterna har kvarteret tre större före detta borgar- eller hantverkargårdar, belägna i kvarterets östra och västra del och bebyggda med stenhus från 1700- och 1800-talet. Gatusträckningen Specksrum har utgjort torgplats för Norder-tredingens bönder att hålla handel på. Denna handel intensifierades under 1800-talet, då Specksrum kom att bli ett litet handelscentrum. Fasta affärsrörelser och hantverkare fanns i de kringliggande byggnaderna och gårdarna. Ännu in på 1900-talet fanns ett åkeri på fastigheten Specksrum 2. Idag bedrivs ingen handel kvar längs platsen, däremot finns en skobutik på Specksrum 10 i den västra delen av kvarteret. Fastigheten Specksrum 1 förändrades under 1900-talet till tidningsredaktion, och kom sedermera att inrymma Radio Gotland, vilket präglat den östra delen av kvarteret. I övrigt har denna del av staden förändrats från fattigbebyggelse till en eftertraktad bostadsmiljö.
SPECKSRUM 2 - Specksrum 2 är en av kvarterets större bostadsfastigheter, belägen mitt i kvarteret och angränsande till Skogränd i norr och gatusträckningen Specksrum i söder. Fastighet har bebotts av borgare och handelsmän och senare präglats av åkeriverksamheten under tidigt 1900-tal. Medeltida rester finns eventuellt bevarade i den västra delen av det nuvarande bostadshuset utmed Specksrum i form av murverk och några kvaderhuggna stenar.
Fastigheten ligger i den del av kvarteret som på kartan från 1697 var obebyggd eller vars medeltida bebyggelse låg i ruiner. Fastigheten bebyggdes åter under 1700-talet och motsvarades då av två tomter som under 1700-talets slut hade samma ägare.
Det nuvarande bostadshuset, i söder på fastigheten utmed Specksrums gatulinje, var under uppbyggnad vid 1785 års husklassifikation. Det är ett flerfamiljshus i en våning, uppfört som ett traditionellt stenhus med brant tegeltäckt sadeltak under 1780-talet. Medeltida murar samt återanvänd medeltida byggnadssten har påvisats i byggnadens källarplan.
I den västra delen längs fastighetsgränsen finns ett garage och ett gårdshus från tidigt 1900-tal. Delen som vetter ut mot Skogränd upplevs som en separat fastighet, och har under en period (1870-1920) varit avstyckad från tomten. På denna del finns ett skiftesverkshus från 1700-talet samt ett mindre uthus från 1900-talet. En större träbyggnad, inredd till packhus, vagnshus och stall, låg i nordost, mot långsidan på nuvarande huvudbyggnaden på Specksrum 16, men revs, liksom två uthus (bland annat vedbodar och avträden) någon gång in på 1900-talet. 1982 avstyckades Specksrum 16, som från 1923 hört till fastigheten. Gårdsrummet är slutet mot Skogränd och mot grannfastigheter av murar och plank, men är öppet mot Specksrum i söder. Gårdsrummet är belagt med både betongplattor, grus och kalkstensflis.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0