Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ystad kn, RUUTHSBO 20:1 RUUTHSBO GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid mitten av 1800-talet utgjordes corps-de-logiet på Ruuthsbo fideikommiss av en lång envåningsbyggnad under högt sadeltak. 1869 tillbyggdes ett något framspringande, gavelkrönt mittparti såsom entré och 1885 uppfördes den s.k. slottsdelen vid byggnadens östra ända, där den nuvarande entrén är belägen. Under 1900-talet har bl.a. det ursprungliga höga taket ersatts med en övre våning och en terrass åt trädgårdssidan har tillkommit. Parallellt med och på ömse sidor om södra uppfartsvägen ligger närmast mangårdsbyggnaden två stora längor, till sin nedre del uppförda i gråsten. Norra delen av östra längan påbyggdes under första världskriget med två våningar i vilka inreddes en mjölfabrik. De ståtliga ekonomibyggnaderna bidrar väsentligt till bebyggelsemiljöns värde.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3